loading...

سیگما

اول دبیرستان

عنوان

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 1

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 2

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 3

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 4

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 5

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 6

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 7

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 8

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 9

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 1

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 2

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 4

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 3

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 5

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 6

آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 7

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 1

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 2

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 3

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 4

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 5

آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 6

آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 7

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 12:21 بازدید : 363 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3


 

 

 

ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله در زبان انگلیسی

 

 


 

توجه: ابتدا خود صفات نفل از سوم راهنمایی

 

تعریف صفت در زبان انگلسی

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند

پسر بلند قد Tall boy 

در اینجا بلندی قد پسر را توصیف می کند.

کدام پسر؟ پسر بلند قد


 

جای صفت کجاست؟

به عبارت دیگر صفت و اسم با چه ترتیبی با هم می آیند یعنی اول صفت می آید  اسم؟

در انگلیسی صفت قبل از اسم میآید.مثال:

پسر بلند قد     tall boy

یک کتاب بزرگ       A large book

 

 

قانون چاق کرک

در زبان انگلیسی مثل مازندرانی صفت قبل از اسم می آید.مثلاً به مرغ چاق fat  hen میگویند یعنی اول صفت وسپس اسم را میگویند.درست عین ما مازندرانی ها که که به مرغ چاق میگوییم چاق کرک که برعکس فارسی است که میگوند مرغ چاق.


 (فارسی= مرغ چاق (مازندرانی= چاق کرک)     (انگلیسیFat hen)

 

مثال های دیگر:

 خطکش کوتاه  Short ruler         

درخت بلند              Tall tree             

 

 

 

 

 

طریقه روش جمع بستن صفات در زبان انگلیسی

 

صفت جمع بسته نمی شود.

.It is a large room

.They are large rooms

 

 

 

 

 

 

در انگلیسی صفت با چه افعالی می آید؟


صفت با مشتقات فعل to be  یعنی ( am – is – are – was – were می آید که از افعال رابط هستند.

 من لاغر بودم.  .I was thin 

من چاق هستم.  .I am fat

 

 

 

 

 

رابطه رنگ و صفت

رنگها صفت نیز  محسوب می شوند و همه مشخصات صفت را دارند.

آنها کتابهای سبز هستند.  .They are green books 

 

 


تمرین:

کلمات در هم زیر را مرتب کنید.

(1).House , it , a , is . green 

(2).New , these , cars , are 

(3).Is , he , father , Ali , s 

(4).door , is , the house , this , the , of

 

جواب

 

(1).It is a green house

(2).These are new cars 

(3).He is Alis father

(4).This is the door of the house

  


تعداد بخش در یک صفت :


نکته :

قبل از شناختن تعداد بخش در یک کلمه باید حروف صدا دار را بشناسیم.

حروف صدا دار عبارتند از  a – o – I – e – u  که می توان آنرا به صورت این طرح ( که اسم را با صدا کله گذاشتم ) نوشت:

؟؟؟؟

 

 

طریقه و روش شناخت تعداد بخش در کلمات زبان انگلیسی:

در انگلیسی تعداد بخش در کلمه را از تعداد حروف صدادار آن متوجه می شویم. یعنی اگر یک حرف صدادار داشتیم یک بخشی ، دو حرف صدادار داشتیم دو بخشی، سه حرف صدادار داشتیم سه بخشی و الی آخر.

 

 

 

اما در این روش چند استثناء وجود دارد که به چند مورد اشاره  می کنیم:

 

استثنا 1 : e غیر ملفوظ (یعنی تلفظ نمی شود) آخر صفات به حساب نمی آیند. مانند: large

چون این کلمه e  آخرش تلفظ نمی شود پس با وجود داشتن دو حرف صدادار یک بخشی به حساب می آید.

 

 

استثنا 2 : دو حرف صدادار در کنار هم. عمدتا یکی به حساب می آیند. مانند: famous

در این کلمه چون حروف o  و  u  در یک بخش هستند یکی بحساب می آیند. پس کلمه famous با داشتن سه حرف صدادار 2 بخشی به حساب می آید.

بر طبق قوانین بالا به تعداد بخش در کلمات زیر توجه بفرمایید:

Bad =1           fail =1            famous = 2          important = 3

 

 

 

قواعد مربوط به تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

 

 

طرز و روش تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

صفت تفضیلی یعنی چه؟

صفت تفضیلی نشان می دهد کسی یا چیزی در داشتن آن صفت از یک کس یا چیز دیگر برتری دارد. به عبارت دیگر بیشتر دارد.

Ali is taller than Reza.                    علی از رضا قد بلندتر است.

 

 

 

 

در زبان انگلیسی صفت تفضیلی چگونه درست می شود؟

برای تفضیلی کردن یک صفت باید توجه داشت اگر آن صفت یک بخشی باشد به آخر آن er  اضافه می کنید و اگر چند بخشی باشند به آنها more  اضافه می کنیم. که در  هر دو حال پس از آنها کلمه than  یعنی از را اضافه می کنیم.

 

Smallکوچک    =   smaller thanکوچکتر از

Interestingجالب    =  more interesting than


 

 

قواعد مربوط به صفات تساوی در زبان انگلیسی


صفات تساوی در زبان انگلیسی

 

تعریف صفات تساوی در زبان انگلیسی :

هرگاه دو نفر یا دو چیز صفتی را به یک اندازه داشته باشند برای آنها آن صفت صفت تساوی به حساب می آید.

I am as old as Ali                        من هم سن علی هستم.

توجه: صفات تساوی بین as ……………… as می آیند و آنها در بین as ……………… as بصورت ساده می آیند و چیزی به آنها اضافه یا کم نمی شود.

 

 

 

طریقه و روش درست کردن صفات تساوی در زبان انگلیسی

 

As+ صفت ساده + as = فرمول و روش درست کردن صفات تساوی


As fat asبه یک انازه چاق

As tall asهم قد

 

 

 

 

 

 

 

نشانه های های صفات ساده ، تفضیلی ،و تساوی در جمله هایی که بجای صفت نقطه چین هست.

1- صفت ساده در صورتی استفاده میشود که هیچ مقایسه ای صورت نگرفته باشد.

2- صفت تفصیلی در صورتی بکار میرود که یا در جمله پس از نقطه چین than داشته باشیم ویا مقاسه بین برتری یک کس یا یک چیز از یک شخص یا یک چیز دیگر باشد.

3- صفت تساوی زمانی در جمله استفاده می شود که طرفین نقطه چین as…..as داشته باشیم و یا از معنی جمله متوجه شویم که هدف تساوی آن صفت است.

 

 

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

1 (My friend is a………. boy.(fat

  2   (My car is ………. than your car.(small

3   (Our village is ………. than your village.(big

4   (Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as ………. as Mina.(old

5   (Nader and I are 170 cm. tall.So I am ………. Nader.(tall

 

جواب:

1 .My friend is a fat boy

2  .My car is smaller than your car

3   .Our village is bigger  than your village

4   .Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as old as Mina

5  .Nader and I are 170 cm. tall.So I am as tall as Nader.

 

 

 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3 new words, 

angryعصبانی

anybody هر كسی ، هرشخصی

as...asمانند،نشانه صفت برابری

be afraid ofترسیدن از چیزی

boil جوشاندن

boiling.جوش

byكنار،نزدیك،بوسیله ی ، با

clean تمیز

coat كت ، پالتو

Englishmanمرد انگلیسی

fewكم

find.      پیدا كردن

fireآتش

foot پا ، واحد اندازه گیری طول

forget فراموش كردن

great عالی،با عظمت،بسیار بزرگ،مهم

high school دبیرستان

if اگر

later بعدا

leaveترك كردن،جا گذاشتن

London لندن

might ممكن بودن

move حركت دادن

number عدد

out ofreachدور از دسترس

outsideبیرون

page صفحه

pan ماهی تابه

pocket جیب

return بازگشتن،برگرداندن

servant خدمتكار

size اندازه

sleepy خواب آلود

solve    حل كردن(مسئله ،مشكل)

story داستان

telephone number شماره تلفن

than از

therefore بنابراین

time زمان ، دفعه ، مرتبه ، بار

tomato گوجه فرنگی

until تا

whatever هر آنچه

where جایی كه ، كجا(ضمیر موصولی)

who كسی كه ،چه كسی

wise عاقل

would برای درخواست و تقاضا درابتدای جمله می آید.

 

 

 

 مترادف لغات جدید زبان انگلیسی  سال اول دبرستان درس سوم 

 برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها

 

angry =feeling very annoyed

anybody =any person , anyone

as...as

be afraid of=feel fear of  something

boil=heat a liquid until it boils

boiling=very hot

by =beside ;very near

clean =not dirty

raincoatcoat=a piese of clothing that you wear over your other clothes when you go outside in cold weather

Englishman=a man from England

few = not many

find=see or get something after looking or trying

fire=the heat and bright that comes from burning things

foot=the part of your leg that you stand on

forget=no remember something,not have something in your mind any more

great=big,very large or very much

high school =a school that students go  after guidance school

if=a word that you use to say what is possible or true when another thing happens or is true

later=after an unknown  time

leave =put

London =the capital of england

might=past tense of may

move=go from one place to another,change the way that you are standing or sitting

number

out of reach

outside= away from the middle of something

page =one side of a piece of paper in a book,magazine,or newspaper

pan=metal pot that you use for cooking

pocket =a small bag in your clothes fo carrying things

return=come or go back to a place

servant  =a person who works in another persons house  ,doing work like cooking and cleaning

size=how big or small something is

sleepy =tired and ready to sleep

solve=find the answer to a question

story =words that tell you about peoole and things that are not real

telephone number

than=we use than when we compare people or things

therefore=for that reason

time=a certain point in the day or night,that you say in hours and minutes

tomato=a soft red fruit that you cook or eat in salad

until =up to the time when

whatever =of any kind,any or every,anything or everything

where=in or to what place

who=what person or people

wise =a person who is wise knows and understands a lot about many things

would =will in the past

 

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:34 بازدید : 191 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 7


 

 

آموزش That clause یا شبه جمله

 

I know( that) you can do it easily

در اين جمله حرف ربط that = كه و  عبارتي كه پس از آن آمد يك that clause مي گويند. به آن شبه جمله و غیره هم میگویند.شبه جمله نقش مفعمول جمله اصلی را بازی میکند.ضمناً that  را حرف ربط میگویند که شبه جمله مورد نظر را به جمه اصلی ربط میدهد که میتوان آنرا حذف کرد.به همین علت در کتاب درس آنرا توی پرانتز نوشتند.

 

  3 كلمه that= كه، معمولاً در محاوره و حالت غيررسمي به كار نمي رود. اما در فرم رسمي و مكاتبات ، حذف نمي شود.

 

نکته:

هنگام سوالی و منفی کردن ما به فعل شبه جمله کار نداریم بلکه عملیات بر روی فعل اصای انجام میشود.مثال:

 

این جمله را سوالی کنید.


.I know that winter is comminig

?Do I know that winter is coming

 

 

 

 

  تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 7 new words, 

Air هوا 

Art هنر 

Asleep خوابیده 

Believe باور داشتن 

Bright روشن 

Brightly بروشنایی 

Building ساختمان 

Certainly البته 

Coolخنک

Daylight نور روز 

Discover کشف کردن 

Distance فاصله 

Don’t worry نگران نباشید

During   در طی

Elephant فیل 

Find ones way back home راه بازگشت را یافتن

Fly پرواز کردن 

Fly back برگشتن 

Fly by

for certain

get lost گم شدن 

grow shorter کوته تر شدن 

happen اتفاق افتادن 

High بلند 

high way بزرگراه 

Hope امیدوار بودن 

Insect حشره 

Mechanic مکانیک 

Migrate مهاجرت کردن 

Migration مهاجرت 

Mile مایل 

Moon کره ماه 

Mystery راز 

Nobody هیچ کس 

not at all ابداً 

okey خوب 

Plan برنامه ریزی کرن 

Plenty زیاد 

Same یک- همان 

Season فصل 

Secretراز 

Send فرستادن 

Shine درخشیدن 

some day

south جنوب 

Special مخصوص 

Star ستاره 

Still هنوز 

Tell گفتن 

Thousands هزار 

turn down کم کردن صدا 

turn off  خاموش کردن 


 

ooooooooooooooooo

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان  درس هفتم

Air=what you  take in trough your mouth

Art=making beautiful things like paintings and drawings

Asleep=sleeping

Believe=feel sure that something is true or right

Bright=with a lot of light

Brightly=shining

Building=a thing with a roof and walls

Certainly=without any doubt

Cool=a little cold

Daylight=the light from the sun during the day

Discover=find or learn something for the first time

Distance=how far it is from one place to another place

Don’t worry=think that something bad will happen or happened

During=all the time that something is happening

Elephant=a very big animal from Africa

Find ones way back home

Fly=move through the air

Fly back=move back through the air

Fly by=fly around

 for certain=surely

get lost=become lost,lose ones way

grow shorter=become shorter

happen=take place

high=a long way above the ground

high way=a big road between towns

hope=want something may happen

insect=a very small animal that has six legs

mechanic=a person who repairs the cars and

migrate=going from one place to another

migration=move from one place to another

mile=1.6 kilometers

moon=the big thing that shines in the sky at night

mystery=some strange that you cannot understand

nobody=no person,not anybody

not at all=never

okay=yes

plan=something that you have decided to do

plenty=as much or as many you need

same=not different

season=one of four parts of the year

secret=something that you do not or must not tell other people

seed=make something go somewhere

shine=give out light

someday=a few days

south=the direction that is on your right when you watch the sun come up in the morning

special=not usual or ordinary

star=one of the small bright lights that you see in the sky at night

still=already

tell=say

thousands=1000

turn down=make the sound less

turn off =stop

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:33 بازدید : 221 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 6


 

 

 

آموزش سوال کوتاه در زبان انگلیسی

 

قبل از پرداختن به سوالی کوتاه ،باید طرز سوالی و منفی کردن زمانهای مختلفی که تا کنون خوانده ایم را بدانیم.

 

 

روش و قواعد سؤالی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی

طرز و طریقه سوالی کردن زمان حال ساده :اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود maycan و غیره، بود برای سوالی کردن آن جمله جای آنها را با فاعل عوض میکنیم یعن آنها را قبل از فعل مینویسم  ولی اگر جمله فعل کمکی نداشتیم برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه Do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد ( یعنی وقتی که فاعل جمله he , she,it  یا اسم یکنفر  یا یک چیز باشد)کلمه Does را قبل از فعل می آوریم s ویا es  سوم شخص مفرد فعل را نیز حذف می کنیم .ینی فعل را بصورت ساده در می آوریم.مثل:

 

 

I can speak English.

Can I speak English?

They play volleyball.

Do they play volley ball?

She walks to school every day.

Does she walk to school everyday?

 

 

 

 

 

 

 

روش و قواعد سؤالی کردن زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده:برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

 


 

I washed the car. Did I wash the car?

I spoke English. Did I speak English? 

 

 

 

 

 

روش و قواعد سؤالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

طرز و طریقه سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی:برای سوالی کردن آینده ساده جای will را با فاعل عوض میکنیم.مثال:

 


I will play tennis tomorrow.

Will I play tennis tomorrow?

 

 

 


 

روش و قواعد نوشتن سوالی کوتاه در زبان انگلیسی

 

طرز نوشتن سوالی کوتاه

 


 

 فاعل جمله بصورت ضمیر فاعلی +not اگر آن جماه مثبت باشد فعل کمکی ای که جمله را سوالی میکند =فرمول و طرز نوشتن سوالی کوتاه در زبان انگلیسی

 

 

He opened the door,didn’t he?

She doesn’t go there today,does she?

 

چند نکته در مورد سوالی کوتاه

 

1- اگر جمله مورد نظر مثبت باشد سوالی کوتاه ما منفی ولی اگر جمله مورد نظر ما منفی باشد سوالی کوتاه ما مثبت میباشد. یعنی برعکس

مثال:


Reza walks fast,doesn't he?

Reza doesn’t walk fast,does he? 

 

 

 

2- در سوالی کوتاه not+فعل کمک را بصورت مخفف مینویسیم

Donot      don’t

Does not       doesn’t

Will not              won’t

مثال:


They clean their rooms.don’t   they?

She helps her mother,doesn’t she

They will travel,won’t they

 

 

 

2- در سوالی کوتاه بجای اسم از ضمیر فاعلی استفاده می کنیم

 

ابتدا باید بدانیم:

چگونه بجای اسامی مختلف ضمیر می آوریم؟


برای آوردن ضمیر بجای اسم از جدول زیر توجه فرمایید.

 

 

 

 

ضمایر فاعلی 

اسم 

 

ضمایر فاعلی 

اسم 

 

It 

Book 

 

He 

Father 

 

They 

Her books 

 

She 

Mother

 

She

Sister

 

He

My father

 

We

Ali and I

 

He

Her father

 

They

Reza and zahra

 

He

Their father

 

 

 

 


 

ادامه مطلب:

در سوالی کوتاه بجای اسم از ضمیر فاعلی استفاده میکنیم

مثال:

 

The teachers arrived,didn’t they? 

 

this و that در سوالی کوتاه

اگرجمله با this یا that شروع شود در دنبال سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی It استفاده می شود. مانند : 

آن خانه شما است مگرنه


  That is your car, isn't it?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  new words, تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 6


At allابداً

At last سرانجام

Attractive جذاب

Be going to

Be wrong

Boatقایق 

Buildساختن

Burnسوزانیدن

But اما

Change into تبدیل کردن به

Dark تاریک

Else دیگر

Engine موتور 

Enough کافی

Fireplace اجاق

Good-looking خوش سیما 

Grandmother مادر بزرگ 

Hardly بسختی 

How odd چقدر عجیب 

Ice یخ 

In front of جلوی 

Kettle کتری 

Lid درپوش 

Light (brown) قهوهای روشن 

Look for جستجو کردن برای 

Man مرد 

Member عضو 

Once more یک بار دیگر 

Nothing هیج چیز 

Opposite of برعکس-متضاد 

Otherدیگر 

Really در حقیقت

Rise برخاستن – طلوع کردن

Scotland اسکاتلند 

Seat جا – صندلی 

Sing آواز خواندن

Smoke دود 

So many خیلی زیاد

Some more کمی بیشتر

Steam بخار 

Steam engine موتور بخار 

Succeedموفق شدن  

Team تیم  

Turn(intoتبدیل کردن به(

Wagon واگن 

Weigh وزن کردن 

Way راه طریق 

Close بستن 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان  درس 6

Above= in or to a higher place

At all=never

At last=finally

Attractive=charming

Be going to=to have in mind  to go

Be wrong=not to be correct

Boat=water vehicle

Build=putting pieces together

Burn=to blaze

But=a word that you use to show something different

Change into=alter into

Dark=not light

Else=other

Engine=machine that turns power into movement

Enough=sufficient

Fireplace=a framed opening made in a chimney to hold an open fire

Good-looking=beautiful ,charming

Grandmother=female grandparents

Hardly=almost not

How odd= how strange

Ice=frozen water

In front of=facing,

Kettle=a metal pot that you use for making water hot

Lid=the top part of a box,pot or other container that covers it and that you can take off

Light (brown)=a little brown

Look for=search for

Man=a grown up male person

Member=a person who is in a group

Once more=one time more

Nothing=not anything

Opposite of=antonym of ,adverse

Other=else

Really=true

Rise=go up ,become higher

Scotland=a country in Europe

Seat=something that you sit on

Sing=make music with your voice

Smoke=inhale

So many=a lot

Some more= a little more

Steam=water gas produced by boiling

Steam engine=engine that works by steam

Succeed= to flourish

Team=group

Turn(into)=change into

Wagon=coach,

Weigh=find the weight of

Way=road,pass

Close=near

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:32 بازدید : 188 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 4


 

 

 

آموزش طرز تفضیلی و عال کردن صفات

 

 

 

 

قواعد مربوط به روش تفضیلی و عالی کردن صفات در زبان انگلیسی

 

تعرف صفات عالی

تعریف صفات عالی: هرگاه مقایسه صفت بین یک نفر یا یک چیز با چند نفر یا چند چیز دیگر باشد آن صفت عالی محسوب می شود.یعنی یک نفر یا یک چیز صفتی را در بین بیش از یک نفر یا بیش از یک چیز بیشتر دارد.

 علی بلند قد ترین پسر در کلاسش است.  .Ali is the tallest boy in his class 

 

 

 

طرز و روش درست کردن صفات عالی در زبان انگلیسی:

برای عالی کردن صفات باید توجه داشت اگر آن صفت یک بخشی باشد به اول آنها the  و به آخر آنها est  اضافه می کنیم. و اما اگر چند بخشی باشند به اول آنها the most   اضافه می کنیم..

Small =  the smallest

Important =  the most important

 

 

 

تعریف صفات بی قاعده در زبان انگلیسی

 

تعریف صفات بی قاعده: صفات بی قاعده به آندسته از صفاتی گفته می شوند که شکل تفصیلی و عالی کردن آنها بر اساس قواعد نیست و باید آنها را حفظ کرد.

 

 

 

صفات بی قاعده کدامند؟

 

تعداد آنها زیاد است اما در زیر در حد اول نظری چند تای آنها را نام می بریم.

 

 

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت ساده

The bestخوبترین  بهترین

Betterخوبتر  بهتر

Goodخوب  به

The worstبدترین

Worseبدتر

Badبد

The mostزیادترین  بیشترین

Moreزیادتر  بیشتر

manyزیاد  بیش

 

 

 

 

نشانه ها و کاربرد صفت ساده ، صفت تفضیلی ، صفات عالی در زبان انگلیسی :

 

نشانه های صفات ساده ، تفضیلی ، عالی ، تساوی در جمله هایی که بجای صفت نقطه چین هست.

1- صفت ساده در صورتی استفاده میشود که هیچ مقایسه ای صورت نگرفته باشد.

2- صفت تفضیلی در صورتی بکار میرود که یا در جمله پس از نقطه چین than داشته باشیم ویا مقاسه بین برتری یک کس یا یک چیز از یک شخص یا یک چیز دیگر باشد.

3- صفت عالی زمانی بکار میرود که در جمله قبل از نقطه چین the داشته باشیم و یا مقایسه بین یک شخص یا یک چیز با چند شخص یا چند چیز دیگر باشد.

4- صفت تساوی زمانی در جمله استفاده می شود که طرفین نقطه چین as…..as داشته باشیم و یا از معنی جمله متوجه شویم که هدف تساوی آن صفت است.

 

 

 

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

  1  (My brother is a……………….boy.(clever

2  (This car is the most ……………..car in the world.  (expensive

3  (My friend is 180 cm tall .I am 180 cm  tall too. So I am as ……… as my my friend. ( tall

4  (Mina is ……….than her sister. ( young

5  (My brother is at the ………. boy in his class. ( clever

جواب:

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

1  My brother is a clever boy

2  This car is the most expensive car in the world

3  My friend is 180 cm tall .I am 180 cm  tall too. So I am as old as my friend

4  Mina is younger than her sister

5  My brother is at the cleverest boy in his class

 

 

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 4

مدت طولانی/زیادیa long time

یكی دیگر،دیگریanother

صندلی راحتیarmchair

پاییزautumn

اتاق خوابbedroom

پهلو،كنارbeside

پوتین،چكمهboot

قرض گرفتن   borrow

شاخه،شعبهbranch

زبان یا ملیت   چینیChinese

تمیزكردن،كنار زدنclear

بالا)پایین(رفتنclimb

راحتcomfortable

عمیقdeep

انگلستانEngland

صورت،چهرهface

اول،اولینfirst

جلوfront

ازجابرخواستن،بلند شدن،از رخت خواب بلند شدنget up

دست،عقربه ساعتhand

شنیدنhear

سنگین(برف سنگینheavy

از خودتان پذیرایی كنیدhelp yourself

جالبinteresting

)صدا)بلندloud

غرلند كردنmake a noise

آیا می توانم ... را قرضكنم؟May Iborrow

شاید،احتمالاmay be

بیشترینmost

مهم نیستNever mind

سر و صدا،پارازیت،قیل و قالnoise

فقطonly

خارج ،بیرون(از)out

هل دادنpush

همین الانright now

جادهroad

دوم،دومین،ثانیهsecond

كنار ،پهلوside

اتاق نشیمنsitting room

برفsnow

  (ماشین) برف روبsnowplow

متاسف،متاثرsorry

راننده تاكسیtaxi driver

سوم،سومینthird

نیز،همچنین،خیلی زیادtoo

دندان(جمع=دندانها)tooth

در حال خوردن  eating

صداvoice

گرم،گرم كردن/شدنwarm

چه جالب بود؟?What fun it was

چه می شود اگرwhat if

حیرت،تعجب كردن،تعجب wonder

وجه تفضیلیbad ) بدتر،وخیم تر،بدتریworse

  (صفت عالیbad  )،بدترین،بدتر از همهworst

حیاطyard 

 

مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستا درس چهارم 

 برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

 

a long time= a lot of time

another=one more thing or person

armchair=a chair with sides on which to rest your arm

autumn=fall ; the season after summer

bedroom =a room where you sleep

beside =Next to or close to someoneor something

boot = a shoe that covers foot and  sometimes part of your legs

borrow

branch

Chinese =the language or people of China

clear  =remove an unwanted item

climb =go up or down

comfortable =nice to sit in,to be in ,or towear

deep =going down a long way

England =a country in Europe

face =front side of something, the front part of our head

first =before all the others

front =part of something that facesforward

get up =stand up,get out of bed

hand =the part at the end of our arm

hear =to listen to sounds using ears

heavy =large in amount;hard to lift or carry

help yourself= take what you want ,take as much as you want

interesting =exciting

loud =noisy ;easily heard

make a noise = talk or complain loudly

May Iborrow ...?=May I take and use

may be =perhaps ; possibly

most =more than anything else

Never mind=don't worry; It's not important

nose (n.)=a loud sound that you do not like

only =no more than

out=away from a place , not in a place

push

right now=at this moment

road=the way from one place to another,where cars can go

second=after first; a very short period of time

side=next to something

sitting room= a room in a house where  people sit and watch TV

snow=soft white pieces of frozenit is cold

snowplow=vehicle for clearing snow from roads

sorry=feeling sorrow or pity

taxi driver(n.)=a person who drives a taxi

third=1/3 ; 3rd ; one of three equalparts

too=also;as well ;more than you want or need

tooth=one of the hard white things in our mouth that we use for

eating

voice =the sound that you make when you speak or sing

                 warm =a little hot

What fun it was?=it was so exciting

what if=what would happen if

wonder=to surprised by something,want to know something

worse =not as good ; more bad

worst =most bad

yard =the land around the house

 

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:31 بازدید : 136 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 5


 

 

 

 

آموزش ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله انگلیسی

 

ترتیب کلمات در جمله و طرز ساختن جملات ساده در زبان انگلیسی


قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید مواردزیر را بدانیم

فاعل

مفعول

فعل

قید حالت

قید مکان

قید زمان

 

 

 

 

تعریف فاعل چگونه است؟


جای فاعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

تعریف فاعل: به کسی یا چیزی میگویند که کاری از او سرزده باشدفاعل میگویند.

  .Ali opened the door

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله Ali و airplane چون  کاری را انجام داده اند فاعل بحساب میآیند.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می آید.

 

 

 

 

 

تعریف مفعول چگونه است؟


جای مفعول در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف مفعول::به کسی یا چیزی که کاربرروی او انجام شده مفعول میگویند

Ali opened the door.

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله.اما the door و many people کار بر روی آنها انجام شد مفعول بحساب می آیند

 

.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است.

 

 

 

 

تعریف فعل چگونه است؟


جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 تعریف فعل :  فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یاانجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می دهد.

 

.Ali washed the car yesterday

 

در جمله بالا washed فعل است چون شسته شدن اتومبیل را در زمان دیروز نشان میدهد. جای افعال در جمله بع از فاعل میباشد.

 

 

 

 

 

قید های حالت کدامند؟ 


جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

تعریف قید حالتکلمه ای است که حالت انجام گرفتن فعل را نشان می دهد.مانند:

We washed the car carefully

در جمله بالا carefully  قید حالت است چون چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می دهد. قیود حالت عموماً بعد از فعل و مفعول و قبل از قید مکان میباش.

 

 

 


طرز درست کردن قید حالت در جملات انگلیسی:

برخی از قیود حالت با اضافه کردن lyبه آخر برخی از صفات درست میشوند.مانند:

Slow        slowly

Happy                happily

برخی از قیود حالت بی قاعده هستند مانند

Good         well

Fast            fast

Hard                hard

 

 

 


قید های مکان کدامند؟


جای قیود مکان در جمله انگلیسی کجاست؟ 

 

تعریف قید مکان: کلمه ای است که مکان انجام یافتن فعل را نشان می دهد مانند.

.She put her bag in the classroom

در جله بالا classroom قید مکان است چون مکان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.جای آنها بعد از قیود حالت و قبل از قیود زمان می آیند.

 

 

 

 

قید های زمان کدامند؟


جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.

.Maryam played volleyball yesterday

در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.

 

 

 

 

 

 

سه قید حالت ، مکان و زمان را در جمله انگلیسی به چه ترتیب می نویسیم؟


به نکات زیر نیز  توجه فرمایید.

 

در جمله اول قید حالت دوم قید مکان و سوم قید زمان می آید.

قانون حمز(فرمولی برای حفظ شدن ترتیب قرار گرفتن قیود حالت ،مکان و زمان در جمله است):

 

اگر حرف اول  حالت ح ،مکان   و حرف اول زمان ز  را برداریم کلمه حمز بدست می آید.یعنی اول قید حالت دوم قید مکان سوم قید مکان می آید.

He wrote the letters fast at school yesterday

 

 

 

جای برخی از کلمات دیگر در جمل انگلیسی

 

 

جای قید های تکرار در جمله انگلیسی

 

2-قیود تکرار مانند ( usually,often,neverو....) قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند.

 

He usually writes the letters fast

He can usually write the letters fast


 

جای صفات در جمله انگلیسی

3-صفات قبل از اسم می آیند

 

I have a small bag

 

 

 

جای صفات ملکی در جمله انگلیسی

4- صفات ملکی مانند(my,our,your.his,her.its.their) قبل از اسم می آیند.

It is my bag

 

 

 

 

 

 

 

ادامه آموزش ترتیب کلمات در جمله انگلیسی و طرز ساختن جملات ساده در زبان انگلیسی


 

روش قرار گرفتن کلمات در جمله انگلیسی؟ 

 

 

   3    2    1                
قید زمان +قید مکان +قید حالت +مفعول +فعل +فاعل =جمله ساده در زبان انگلیسی

 

 

مثال:

.Ali wahed the dishes carefully in the kitchen yesterday

  


ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 5 new words, 

Americanامریکایی 

A short timeیک مدت کوتاه

Ask for تقاضا کردن برای

Bake پختن

Baker نانوا

Be able to قادر بودن به

Be away دور بودن از

Bull گاو نر

Bullfight گاو بازی 

Butcher قصاب 

Change تغییر دادن 

Draw رسم کردن

Drawing  رسم 

Fight جنگ 

Finally سر انجام 

Foreign خارجی    

Frenchman  مرد فرانسوی   

Get milk(from a cow)  از گاو شیر بست آوردن 

Glasses= عینک 

Go away  دور شدن 

Group  گروه 

Have got داشتن  

Language  زبان 

Loudly بلند بلند 

Mushroom قارچ 

Orderسفارش دادن 

Overcoat کت 

Repeat تکرار کردن 

Sell فروختن 

Sentence جمله 

Spain اسپانیا  

Spanish اسپانیایی

Time(the first time) دفعه وبارواولین بار

Travelسفر سفر کردن 

Tryسعی کردن 

Understand فهمیدن  

United state امریکا  

Waiter  پیشخدمت - خدمتکار

Wearپوشیدن  

While در حلیکه 

Best بهترین  

 

 

 


مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان  درس پنجم

 

 

American=of or relating to America

A short time=a very little time

Ask for=request

Bake=cook food in an oven

Baker=a person who makes and sells bread and cakes

Be able to=have the power and knowledge to do something

Be away=be far

Bull= the male of the cow

Bullfight=fight between a cow and a man

Butcher=person who kills animal for food

Change=alter

Draw=to design

Drawing=design

Fight=war

Finally=at last

Foreign=of or from another country

Frenchman=a native of France

Get milk(from a cow)=milk a cow

Glasses=two piece of specially cut glass in a frame ,worn in front of the eyes

Go away=be away

Group=team

Have got=own

Language=word that people say or write

Loudly=not quiet

Mushroom=a plant without chlorophyll

Order=arrangement

Overcoat=long warm coat

Repeat=review

Sell=give something to somebody who pays you money for it

Sentence=a group of words that tells you something or ask a question

Spain=a country in Europe

Spanish = of or from Spain

Time(the first time)=instance

Travel=tour,trip

Try=attempt

Understand=comprehend

United state=America

Waiter=a man who waits on the table

Wear=put on

While=some time

Best=most well

 

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:30 بازدید : 152 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9


 

 

آموزش ماضی نقلی


توجه: برای یاد گرفتن ماض نقلی دانستن سه مورد زیر ضروری است:


1- زمان گذشته ساده بخاطر دانستن فرق بین ماضی نقلی و گذشته ساده

2-  نیز دانستن قسمت سوم فعل 

3- دانستن صرف فعل to have  در زمان حال ساده

 

 

1- آموزش زمان گذشته ساده 

نقل از سال سوم راهنمایی درس4


تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.

مثال : من دیروز مریض بودم.

 

 

انواع فعل کدامند؟
افعال با قاعده و بی قاعده

نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.

 

در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.


قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده


طرز گذشته کردن افعال با قاعده :

برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.

I work => I worked

 

 

 

طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :

برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

 

حال

گذشته

Went

Go

spoke

speak

 

go => I went

 

 

قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده


طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

?I washed the car. Did wash the car

?I spoke English. Did speak English

 

 

 

قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده :


طرز منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.

.I washed the car. I didn’t wash the car

.I spoke English. I didn’t speak English

این جملات را سوالی و منفی کنید.

 

 

 

2- قسمت سوم یا اسم مفعول چیست؟


قواعد و روشهای درست کردن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول: همانطوری که قبلا در سوم راهنمایی خواندیم افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که شکل گذشته افعال با قاعده  ed   دارد و افعال بی قاعده را باید بر اساس فهرست آخر کتاب حفظ کرد.

و اما قسمت سوم فعل هم اگر با قاعده باشد   ed   می گیرد و بی قاعده ها را باید از آخر کتاب حفظ کرد.

(با قاعده)  Played   played   play

(بی قاعده)  See   saw    seen

 

 

 

 


 

3- صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

 

 

 

جمع

مفرد

ما داریم

We have

من دارم

I have

شما دارید

Yo have

تو داری

You have

 

 

او دارد

He has

ایشان دارند

They have

او دارد

She has

 

 

آن دارد

It has

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

طرز سوالی کردن فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

 برای سوال کردن has    ،have جای آنها را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

.He has a book    

?Has he a book  

  

.They have a pen   

?Have they a pen    

 

 

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل سوالی: 

 

جمع 

مفرد 

آیا ما داریم؟ 

Have we 

آیا من دارم ؟

Have I 

آیا شما دارید؟ 

Have you 

آیا تو داری؟ 

Have you 

      

      

آیا او دارد ؟

Has he  

آیا آنها دارند ؟

Have they 

آیا او دارد؟ 

Has she 

      

      

آیا آن دارد 

Has it 

 

 

 

طرز منفی کردن فعل to have یعنی have,has در زمان حال ساده: 

 برای منفی کردن has    ،have بعد ازآنها کلمه not را می آوریم.

 

 

.He has a book    

.He has not a book   

 

 

.They have a pen    

.They have not a pen   

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل منفی: 

 

 

 

جمع 

مفرد 

ما نداری 

We have not. 

من ندارم 

    .I have not      

شما ندارید 

    .You have not 

تو نداری 

    .You have 

      

      

او دارد 

.He has not 

آنها ندارند 

.They have not 

او ندارد 

.She has not 

      

      

آن ندارد 

    .It has not 

 

 

 

 

این جملات را سوالی کنید.

    .They have a ball

.She has a book

جواب:

    ?Have they a ball

?Has she a book

 


این جملات را منفی کنید.

    .We have a house

.He has a watch

جواب:

   .We have not a house

.He has not a watch

 

 

 

 

 

 

 

قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی در زبان انگلیسی

 

 

تعریف ماضی نقلی در زبان انگلیسی

تعریف ماضی نقلی: ماضی نقلی نشان میدهد که کاری د گذشته انجام شد اما اثرش تا به حال هست.مثال:

I have eaten my lunch.من ناهارم را خورده ام( یعنی هنوز هم سیرم )

 

 

 

 

 


قواعد و روش های مربوط به طرز درست کردن ماضی نقلی

 

ماضی نقلی را طبق فرمول زیر مینویسیم

 


   قسمت سوم فعل+have یاhas+فاعل=فرمول و روش درست کردن ماضی نقلی در زبن انگلیسی

I have eaten.                              .من خورده ام

She has  eaten.                                  .او  خورده است

 

 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل مثبت

 

 

جمع 

مفرد 

 ما خورده ایم 

We have  eaten

من خورده ام

I have eaten

شما خورده اید

You have eaten

تو خورده ای

You have eaten

   

او خورده است

He has eaten

آنها خورده اند

They have eaten

او خورده است 

She has eaten

   

آن خورده است 

It has eaten

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل منفی

 

 

 

 

جمع 

مفرد 

 ما نخورده ایم 

We have not eaten

من نخورده ام

I have not eaten

شما نخورده اید

You have not eaten

تو نخورده ای

You have not eaten

   

او نخورده است

He has not eaten

آنها نخورده اند

They have not eaten

او نخورده است 

She has not eaten

   

آن نخورده است 

It has not eaten


 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل سوالی


 

جمع 

مفرد 

آیا ما خورده ایم؟ 

Have We eaten

آیا من خورده ام؟ 

Have I eaten

آیا شما خورده اید؟ 

Have You eaten

آیا تو خورده ای؟ 

Have You eaten

   

آیا او خورده است؟ 

Has He eaten

آیا آنها خورده اند؟ 

Have They eaten

آیا او خورده است؟ 

Has She eaten

   

آیا آن خورده است؟ 

Has It eaten

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانه های ماضی نقلی در زبان انگلیسی کدامند؟


علاوه بر مفهوم با وجود

For   و Since

 به ماضی نقلی بودن زمان  پی میبریم

 

 

 

 

فرق بین

For و Since


For

طول مدت زمان را نشان میدهد.

 

since

 مبدا زمان را نشان میدهد اما


مثال:

 

I haven’t seen him since 1389.

We have worked here for five years.

 

تمرین:

شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.

1-He ………..to school everyday.(go)

2-They……….me to their party last week.(invite)

3-I ………a letter now.(write)

4-He…………English for two years.(study)

5-We ……….. here since 1331.(live)

 

جواب:

1-He goes to school everyday

2-They invited me to their party last week.

3-I am writing a letter now

4-He has studied English for two years.

5-We have lived here since 1331.

 

  new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید لغات کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

 

ADبعد از  میلاد

Accept  پذیرفتن

Acrossاز عرض

add upجمع بستن

Admireستایش کردن

Ageسن – سال – عصر –عهد

Allهمه

Among در میان

anything else ,madam چیز دیگری میخواهید خانم

be born متولد شدن

Brushمسواک زدن

Centuryقرن

Correctصحیح

Creatorخالق

Destroyخراب کردن

Dutyوظیفه

Emptyخالی

Entireکل

Followپیروی کردن

Follower پیرو

get sick مریض شدن

Godخدا

Guide راهنمایی کردن

Guidanceراهنمایی

Helpکمک

Highlyزیاد

Hometown زادگاه

Honestyصادقانه

How about this oneدر باره این یکی چی

Idol بت

Islam اسلام

Last آخرین

Look بنظر رسیدن

Mankindبشر

Meccaمکه

Medinaمدینه

Messageپیام

Muslimمسلمان

Okay.Ill take it خوب من آنرا بر میدارم

Own خود

Peace be upon himدرود بر او باد

Preachموعظه کردن

Prophetپیغمبر

Receive(sb)with open arms کسی را با آغوش باز پذیرفتن

Sendفرستادن

Senseحس

Sinceاز – از آنجاییکه

Sixشش

Titleعنوان

Trueراست –درست

Trustworthyامین

Trustfulامین

Trustfulness راستگویی

Turn againstدشمن شدن

Universeعالم

Welcome(sb)warmly

What size do you wear?چه انداره می پوشی

Worship پرستش کردن


 مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

 

 

AD=after Christ

Accept=approve

Across=from one side to the another side of something

add up= put with something else…..

admire=praise

age=the amount of time that somebody or something has been in the world

all=whole

among=in the middle of

anything else ,madam=Do you want something else madame

be born=start life

brush=a thing that you use for sweeping ,cleaning,painting,or making your hair tidy

century=100 years

correct=right

creator=maker

destroy=ruin

dutry=resposibility

empty=unloaded

entire=all

follow=do what somebody says you should do

fllower = the brightly coloured part of a plnt that comes before seeds or fruits.

get sick=become sick

God=the ceator of the world .universe and,etc

Guide=lead ,direct

Guidance = help , advice

Help=aid

Highly=very or very much

Hometown=the town where you are born

Honesty=truthfulness

How about this one

Idol=an object of adoration

Islam=the religion of Muslim people

Last=the person or thing that comes after all the others

Look= appear

Mankind=all the people in the word

Mecca = a city in Saudi Arabia

Medina= a city in Saudi Arabia

Message= word that one person sends to another

Muslim = a follower of  Mohammad the prophet of Islam.

Okay Ill take it  = ok I accepted it.

Own= You use it to say that something belongs to a person or thing

Peace be upon him=Hell to him

Preach=talk about God to a group of people

Prophet=a person that God chooses to give his message to people

Receive(sb)with open arms

Send=make something go somewhere

Sense=understand or feel something

Since=from the time when

Six=6

Title=the name of something ,for example a book,film or picture

True=correct

Trustworthy=the one whom you can trust

Trustful=full of trust,true

Trustfulness=saying true

Turn against=became enemy

Universe=the Earth and all the stars,planet and everything else in space

Welcome(sb)warmly

What size do you weart?

Worship=adoration

 


 

قرائت/ تلفظ/خواندن/ ریدینگ reading     کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

برای گوش دادن به تلفظ ریدینگ این درس لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید. اگر پیامی بصورت پاپ آپ ظاهر شد روی  ok      کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا بصورت اتوماتیک تلفظ آن پخش شود. برای تکرار از دکمه های ضبط بالای متن کمک بگیرید.

 http://tts.imtranslator.net/V1uJ

 

 

 


  ترجمه ریدینگ کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9


The Holy Prophet

پیامبر اکرم (مقدس)

 God has sent many prophets for the guidance of mankind. They all taught us to be good and to do good. Our Holy Prophet Muhammad (Peace be upon him) was the last of the prophets.

خداوند پیامبران زیادی برای هدایت (راهنمایی) بشر فرستاده است. همه آنها به ما خوب بودن و خوب عمل کـردن را آموختند. پیامبر گرامی ما حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر بود.


He was born in 571 A.D. in Mecca. The people of Mecca liked him. They highly admired his truthfulness, honesty and sense of duty.

و در سال 571 میلادی در مکه به دنیا آمد. مـــردم مکه او را دوست داشتند. آنها صداقت، درستکاری و احساس وظیفه او را بسیار تحسین می کردند. 

They gave him the title of "Al-Amin" which means "the trustworthy."  He received God's message at the age of 40, and began to preach Islam.

آنها به او لقـــب «امین» دادند که به معنی «درستکار» است. او در سن 40 سالگی پیام خداوند را دریافت کرد و سپس شروع به تبلیغ اسلام کرد. 

He told the people of Mecca not to worship idols but the One God who is the creator of the entire universe. The people of Mecca, who worshiped idols, turned against him.

او به مردم مکه فرمود که بت ها را نپرستید، مگر خدای واحدی که خالق کل جهان است (فقط خدای یکتـا را که خالق کل جهان است بپرستید) مردم مکه که بت ها را می پرستیدند، علیه او شدند.

They became his enemies. They did not want him to preach Islam. The Holy Prophet left Mecca with his followers and went to Medina. The people of Medina received him with open arms. They were very happy to see the Prophet 

 

 آنها دشمن او شدند. آنهــا نمی خواستند او در مورد اسلام تبلیغ کند. پیامبر اکرم، مکه را با پیروانش ترک کرد و به مدینه رفت. مردم مدینه او را با آغوش باز پذیرفتند. آنها از دیدن پیامبر خدا خیلی خوشحال شدند

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:20 بازدید : 172 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 8


 

 

 

آموزش معلوم و مجهول در زبان انگلیسی 

 

توجه: قبل از پرداختن به معلوم و مجهول چه خوب است .ابتدا صرف فعل to be  در زمانهایی که تا بحال خوانده ایم   و نیز  اسم مفعول را بدانیم.

 

 

ابتدا صرف فعل to be در زمانهای مختلف:

 

 

صرف فعل to be در حال ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در حال ساده عبارت است از:

 

 

جمع

مفرد

 

We are

 

I am

 

You are

 

You are

 

 

 

He is

 

They are

 

She is

 

 

 

It is

 

 

 

 

 

 

 

 

صرف فعل to be در گذشته ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در گذشته ساده عبارت است از: 

 

جمع 

مفرد 

ما بودیم 

we were 

من بودم 

I was 

شما بودید 

You were 

تو بودی 

You were 

   

اوبود 

He was 

انها  بودند 

They were 

او بود 

She was 

   

آن بود

It was 

 

 

 

صرف فعل to be در آینده ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در آینده ساده عبارت است از:

 

 

 

جمع 

مفرد 

 

We will be

 

I wil be

 

You will be

 

You will be

 

      

 

He will be

 

They will be

 

She will be

      

      

 

It will be

 

 

 

 

قسمت سوم یا اسم مفعول در زبان انگلیسی  چیست؟


افعال یا با قاعده هستند و یا بی فاعده

 میگیرد.edاگر بی قاعده باشند گذشته و قسمت سوم شان

 

 (با قاعده)  Played   played   played

 

اما اگر بی قاعده باشند بای از جدول آخر کتاب حفظ کرد.

(بی قاعده)  See   saw    seen   

 

 

قواعد مربوط به معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

 

در زبان انگلیسی جمله معلوم چیست:تعریف جمله معلوم:اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم باشد آن جمله را معلوم میگویند.مثال:

 

.Ahmad washed the car yesterday

چون انجام دهنده کار است فاعل به حساب می آید.

 

 

 


جمله مجهول چیست:

تعریف جمله مجهول: اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم نباشد ویا نخواهیم به عللی فاعل را   بیاریم.by قبل از فعل ذکر کنبم  آن را مجهول میگویند حتی اگر فاعل را در آخر بعد از .مثال:

.Ahmad washed the car yesterdayمعلوم

.The car was washed yesterdayمجهول

.The car was washed by Ali yesterdayمجهول

جمله های دوم و سوم  مجهول هستند چون فاعل یا کننده کار قبل از فعل نیامد.

 

 

قواعد و روش نوشتن جمله مجهول در زبان انگلیسی

 

 

قسمت سوم فعل اصلی جمله  +

 

صرف فعلto be با توجه به زمان جمله معلوم  معلوم

 

+ مفعول جمله = طرز ساختن جمله مجهول در زبان انگلیسی

 

    

.Nader opened the door yesterday

.The door was opened yesterday

.The door was opened by Nader yesterday

 

 

 


 

 ترجمه،معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 8 new words, 


a.m قبل از ظهر

America امریکا 

Australia استرالیا 

Ausralian استرالیایی 

Be seated نشسته

Be surprised متعجب

Canada کاندا 

Canadian  کانادایی

Change تغییر

Cloth پارچه

Dress لباس پوشاندن 

Explain شرح دادن 

Feed غذا دادن

Host میزبان 

India هند 

Indian هندی 

Invite دعوت کردن 

Iranian ایرانی 

Italian ایتالیایی

Italy ایتالیا 

Japanese ژاپنی 

Kill کشتن 

Kindly با مهربانی 

Lose از دست دادن 

Nationality ملیت

No one هیچ کس

p.m. بعد از ظهر 

Paint رنگ 

Party مهمانی 

Pass دادن 

Person شخص 

Plan برنامه ریزی کردن

Poor فقیر 

put on پوشیدن 

Receive دریافت کردن 

Repaireتعمیر کردن 

Reply پاسخ دادن

Rich ثروتمند 

Share سهم 

Strange عجیب 

Sunset غروب آفتاب 

Treat رفتار کردن 

Trip سفر کوتاه 

Type تایپ کردن 

work clothes لباس کار 

spendصرف کردن 

Daughter دختر 

 مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 8

 

 

a.m.=between midnight and midday

America=of or relating to america

Australia=the name of a country and also a continent

Ausralian=of or from Australia

Be seated=sitting

Be surprised=astonished

Canada=a country next to caneda

Cnadian=of or related to caneda

Change=alter

Cloth=material that is made of cottonmwool ,etc

Dress=a woman wear

Explain=tell somebody about something so that they understand it

Feed=give food to a person or an animal

Host=a person who invites guests ,for examole to yhe party

India=a country in Asia

Indian= of or from India

Invite=ask somebody to come to the party or a meeting ,

Iranian=of or from iran

Italian=of or from itally

Italy=acountry in Europe

Japanese=of or from japan

Kill=make somebody or something to die

Kindly=in a kind way

Lose=not be able to find something

Nationality=belonging to a certain country

No one=not anybody

p.m.between midday and midnight

paint=a kind colored liquid

party=a meeting of friends

pass=give something to somebody

person=a man or a woman

plan=decide what you are going to do and how you are going to do

poor=with very little money

put on=wear

receive=get something that somebody has given or sent to you

repai=mend

reply=answer

rich=wealty

share=part

strange=wonderful

sunset=the time in the evening when the sun goes down

treat=behave toward somebody or something

trip=a short travel

type=kind

work clothes= clothes we put on while working

spend=consume

daughter=a girl or woman who is somebodys

 


ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:18 بازدید : 157 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 7


 

 

آموزش That clause یا شبه جمله

 

I know( that) you can do it easily

در اين جمله حرف ربط that = كه و  عبارتي كه پس از آن آمد يك that clause مي گويند. به آن شبه جمله و غیره هم میگویند.شبه جمله نقش مفعمول جمله اصلی را بازی میکند.ضمناً that  را حرف ربط میگویند که شبه جمله مورد نظر را به جمه اصلی ربط میدهد که میتوان آنرا حذف کرد.به همین علت در کتاب درس آنرا توی پرانتز نوشتند.

 

  3 كلمه that= كه، معمولاً در محاوره و حالت غيررسمي به كار نمي رود. اما در فرم رسمي و مكاتبات ، حذف نمي شود.

 

نکته:

هنگام سوالی و منفی کردن ما به فعل شبه جمله کار نداریم بلکه عملیات بر روی فعل اصای انجام میشود.مثال:

 

این جمله را سوالی کنید.


.I know that winter is comminig

?Do I know that winter is coming

 

 

 

 

  تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 7 new words, 

Air هوا 

Art هنر 

Asleep خوابیده 

Believe باور داشتن 

Bright روشن 

Brightly بروشنایی 

Building ساختمان 

Certainly البته 

Coolخنک

Daylight نور روز 

Discover کشف کردن 

Distance فاصله 

Don’t worry نگران نباشید

During   در طی

Elephant فیل 

Find ones way back home راه بازگشت را یافتن

Fly پرواز کردن 

Fly back برگشتن 

Fly by

for certain

get lost گم شدن 

grow shorter کوته تر شدن 

happen اتفاق افتادن 

High بلند 

high way بزرگراه 

Hope امیدوار بودن 

Insect حشره 

Mechanic مکانیک 

Migrate مهاجرت کردن 

Migration مهاجرت 

Mile مایل 

Moon کره ماه 

Mystery راز 

Nobody هیچ کس 

not at all ابداً 

okey خوب 

Plan برنامه ریزی کرن 

Plenty زیاد 

Same یک- همان 

Season فصل 

Secretراز 

Send فرستادن 

Shine درخشیدن 

some day

south جنوب 

Special مخصوص 

Star ستاره 

Still هنوز 

Tell گفتن 

Thousands هزار 

turn down کم کردن صدا 

turn off  خاموش کردن 


 

ooooooooooooooooo

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان  درس هفتم

Air=what you  take in trough your mouth

Art=making beautiful things like paintings and drawings

Asleep=sleeping

Believe=feel sure that something is true or right

Bright=with a lot of light

Brightly=shining

Building=a thing with a roof and walls

Certainly=without any doubt

Cool=a little cold

Daylight=the light from the sun during the day

Discover=find or learn something for the first time

Distance=how far it is from one place to another place

Don’t worry=think that something bad will happen or happened

During=all the time that something is happening

Elephant=a very big animal from Africa

Find ones way back home

Fly=move through the air

Fly back=move back through the air

Fly by=fly around

 for certain=surely

get lost=become lost,lose ones way

grow shorter=become shorter

happen=take place

high=a long way above the ground

high way=a big road between towns

hope=want something may happen

insect=a very small animal that has six legs

mechanic=a person who repairs the cars and

migrate=going from one place to another

migration=move from one place to another

mile=1.6 kilometers

moon=the big thing that shines in the sky at night

mystery=some strange that you cannot understand

nobody=no person,not anybody

not at all=never

okay=yes

plan=something that you have decided to do

plenty=as much or as many you need

same=not different

season=one of four parts of the year

secret=something that you do not or must not tell other people

seed=make something go somewhere

shine=give out light

someday=a few days

south=the direction that is on your right when you watch the sun come up in the morning

special=not usual or ordinary

star=one of the small bright lights that you see in the sky at night

still=already

tell=say

thousands=1000

turn down=make the sound less

turn off =stop

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:16 بازدید : 146 نویسنده : بنیامین فضلی

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2


 

 

 

آموزش فرق بین there is   و   it is

 


 

 فرق بین there is   و   it is


There is  یعنی وجود دارد ولی it is  یعنی آن هست.

مثلا اگر کسی بخواهد بگوید توی کلاس درس یک تخته سیاه هست باید بگوید:

.There is a black board in the classroom

اما اگر کسی بخواهد بگوید آن یک تخته سیاه است می گوید:

It is a black board

 

 

طریق و روش سؤالی کردن there is :

برای سؤالی کردن there is  جای  there  و  is  را با هم عوض می کنیم .

یک کتاب روی میز وجود دارد. .There is a book on the table 

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟ ?Is there a book on the table

 

 

طرز و روش سؤالی کردن there are :

برای سؤالی کردن there are  جای  there  و  are  را با هم عوض می کنیم .

.There are two books on the table

?Are there two books on the table

 

 

جواب کوتاه yes به سؤالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود

برای جواب کوتاه دادن به سوالی که با Is there   و یا are there  شروع میشود ابتدا Yes را مینویسیم و سپس جای ThereIS ویا There را با is یا are  عوض میکنیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.Yes, there is

?Are there two teachers in the classroom

.Yes, there are

 

 

طرز منفی کردن there is   و   there are

برای منفی کردن there is   و   there are  به آخر is   و  are  کلمه  not اضافه می کنیم.

.There is a book on the table

.There is not a book on the table


.There are two books on the table

.There are not two books on the table

 

 

 

جواب کوتاه No به سوالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود.


ابتدا No را مینویسیم و سپس شکل منفی There  is و یا There are را مینویسیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.No, there isnt

?Are there two teachers in the classroom

.No, there arent

 

 


چگونه جمله ای را که با there is  و  there are  شروع شده اند را با what (چی) شروع کنیم؟


برای با what سوالی کردن جمله ای که there is و یاthere are شروع شده است.ابتدا what را مینویسیم و کلمه مورد پرسش what را حذف می کنیم و بقیه جمله را به شکل سوالی در جلوی what مینویسیم.

 

.There is a pen on the book

?What is there on the book

 

?There are two pens on the book

.What are there on the book

 

 

 

کاربرد های دیگر it is

 

علاوه بر آنچه گفته شد it is   برای نشان دادن وقت، هوا، فاصله ،نیرو ، نشان دادن اشیاء مفرد و نیز به جای شخص وقتی که جنسیتش را نمی دانیم ،همچنین فرمول مصدر با    It is + ….+to بکار می رود.

 


معنی it در جملات زیر شما را گیج نکند.چون باید توجه داشته باشیم که در این جمله ها it معنی واقعی ندارد و تنها برای اینکه جای فاعل جمله را پر کند بکار می رود.

 

 

مثال در مورد کاربرد  it:

 

 

1-برای وقت:

 ساعت 10 است   .It is ten o’clock

 شنبه است   .It is saturday

 

2- برای هوا:

 هوا امروز ابری است .It is cloudy today 3- برای فاصله:

It is 300 kilometers to that city            تا آن شهر 300 کیلومتر فاصله است
4- برای نیرو:

   دو کیلو است.It is two kilo 


 

5- گاهی بجای شخص: مثلا کسی زنگ می زند و شما می پرسید کی هستی؟ چون نمی دانید مرد هست یا زن باید از it   استفاده کنید.

کی هستی؟  ?Who is it
6- گاهی بصورت الگوی زیر می آید.

  فعل بصورت مصدر باto  +صفت+It is

مثال:

.It is time to eat lunch

.It is easy to learn English

 

 

 

تمرین:

در جملات زیر از کلمات داده شده استفاده کنید.

It , to learn , Is , there

(1) ?Are........... many students in the clkassroom

(2) .It..........time to answer my question

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult …………….Chinese language

 

جواب:

 

(1) ?Are there many students in the clkassroom

(1) .It is time to answer my question

 

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult to learn Chinese language

 

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2


 

           

هم،همچنین

آسیا(قاره آسیا

بیدار

پشت

بهتر

باهوش

بالا رفتن

ابری

نارگیل

سرد

بطور صحیح

گاو ماده

تاریكی ، تاریك ، تیره

مكالمه،گفتگو

پایین انداختن

اروپا(قاره اروپا

آزمون ، امتحان

دور(مسافت

مزرعه

كارگر مزرعه

مزرعه ، زمین كشاورزی

تعمیر كردن ، ثابت كردن

لبریز ، پر

خنده دار ، جالب ، سرگرم كننده ، مفرّح

دیر شدن

بالا رفتن

چمن ، علف

سبز ، كال ، نارَس،نرسیده

سرما خوردن

او اهل .... است......

چقدر فاصله دارد؟.....?

مهم

منم. ، من هستم

ژاپن (كشور ژاپن

جنگل

نگه داشتن

كیلومتر

سرزمین

خندیدن

دراز ، بلند

درست كردن،ساختن،وادار كردن

متر(100 سانتیمتر

میمون

ضروری

شمال

بالا

چیدن(گل) ،كندن(میوه از درخت

تكه

اداره پست

كاملا ،به طوركامل

پرورش دادن ،بزرگ كردن

رسیده

برف ، برف باریدن

چیزی

بهار

در صف ایستادن

ماندن

امتحان دادن

تشنه

سفر کردن

  (کشور)  ترکیه

فهمیدن

روستا

آب و هوا

شغل شما چیست؟

اهل کجا هستی؟

او اهل کجاست؟

کدام؟

چه کسی صحبت می کند؟

چه کسی پشت خط است؟

آن مرد کیست؟

زمستان 

ال سو 

ای شی یا

ا ویک

بک

بتر

ک ل ور

کلایم

کلاودی

ک ک نات

کولد

کارکتلی

ک ا و

دارک

دایلاگ

دراپ داون

یو روپ

اگ زم

فار

فارم

فارم هند

فیلد

فیکس

فول

فانی

گت لیت

گو آپ

گرس

گرین

هو ای کولد

هیز فرام

ها فار

ایم پر تنت

ایتس می

ج پن

جان گل

کیپ

کیلا میتر

لند

لاف

لنگ

میک

می تر

مان کی 

ن س سری

نورث

تاپ

پیک

پیس

پوست آفیس

ک آیت

ریز

رایپ

اس نو 

سام ثینک

اشپرینگ

استند این لاین

اس تی

تیک ان اگزم

ثرث تی

تراول

  ترکی

آندرس تند

وی لج

وذر

?هو ایز ایت آن ذ فون

ور دو یو کام فرام

ور ایز هی فرام

ویچ

هو ایز اسپیکینگ آن ذ فون

      ?هو ایز ایت آن ذ فون

?هوز ذت من

وینتر

also

Asia

awake

back

better

clever

climb

cloudy

coconut

cold

correctly

cow

dark

dialog

drop down

Europe

Exam

far

farm

farmhand

field

fix

full

funny

get late

go up

grass

green

have a cold

He's from

how far

important

It's me

Japan

jungle

keep

kilometer

land

laugh

long

make

meter

monkey

necessary

north

top

pick

piece

post office

quite

raise

ripe

snow

something

spring

stand in line

stay

take an exam

thirsty

travel

  Turkey

understand

village

weather

?What do you do

?Where do you come from

?Where 's he from

which

Who is speaking on the phone

      ?Who is it on the phone

?Who's that man

زمستانwinter

 

 

 


 

مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی سال اول نظری - درس دوم 

 برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها

 

also =as well , too

as (=equally , like

Asia=a continent in east

awake=not sleeping

back =behind

better =more good

clever =intelligent ,quick to understand and learn

climb =ascend ,go up or over(sth

cloudy =(of the sky or weather) covered with or characterized by clourgeds

coconut=a large,round fruit withclear liquid or milky juice

cold =not hot or warm

 correctly =in a way that is true, factual or appropriate; accurately

cow = a big farm animal that gives milk

dark =with little or no light

dialog=conversation

drop down= fall down

Europe =a continent in east

Exam=test

far  = a long way

farm=land and building where people keep keep animals and grow crops

farmhand =farm worker

field=a piece of land that has a fence or hedge around it

fix=repair something ,put something in a place so that it will not move

رfull=with a lot of people or things in it , so that there is no more space

funny=a person or thing that is funny makes you laugh or smile

get late=become late

go up =climb

grass=a plant with thin green leaves that covers fields and gardens

                                green=the colour of leaves and grass

have a cold=catch cold 

He's from ...=He comes from

important =special

It's me = I am

Japan= a country in the east

jungle=a thick forest in a hot part of the world

keep=have asomething and not give it to another person

kilometer=1000 meters

land=a part of the Earth that is not the sea,a piece of ground

laugh=make sounds that show you are happy or that you think something is funny

long=far from one end to another

make=build,force somebody to do something

meter=100 centimeters

monkey=an animal with a long tail ,that  can climb trees

necessary

north

top=the highest part of something

pick=take the person or thingv you like best

piece =a part of something

post office

complete=quite,perfect

raise =grow

ripe =not green,fruit that is ready to eat

snow=soft white staff that falls from the sky when it is very cold

something=a thing

spring=a thin piece of metal that is bent round  and round

stand in line

stay=tell

take an exam =take a test , have a test

thirsty=if you are thirsty ,you want to drink something

travel=go from one olace to another

Turkey= a country beside Iran

understand=know what something means or why something happen

village=a small place where people leave

which=what person or thing

Who is it on the phone=Who is speaking on the phone

winter =the coldest part of the year

                                                                

 

 

ادامه مطلب ...
نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:10 بازدید : 177 نویسنده : بنیامین فضلی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3326
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 8
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 60
 • بازدید امروز : 121
 • باردید دیروز : 97
 • گوگل امروز : 11
 • گوگل دیروز : 17
 • بازدید هفته : 121
 • بازدید ماه : 1,143
 • بازدید سال : 25,617
 • بازدید کلی : 624,593
 • کدهای اختصاصی
  Instagram