close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 2
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2       آموزش فرق بین there is   و   it is      فرق بین there is   و   it is There is  یعنی وجود دارد ولی it is  یعنی آن هست. مثلا اگر کسی بخواهد بگوید توی کلاس درس یک تخته سیاه هست باید بگوید: .There is a…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2


 

 

 

آموزش فرق بین there is   و   it is

 


 

 فرق بین there is   و   it is


There is  یعنی وجود دارد ولی it is  یعنی آن هست.

مثلا اگر کسی بخواهد بگوید توی کلاس درس یک تخته سیاه هست باید بگوید:

.There is a black board in the classroom

اما اگر کسی بخواهد بگوید آن یک تخته سیاه است می گوید:

It is a black board

 

 

طریق و روش سؤالی کردن there is :

برای سؤالی کردن there is  جای  there  و  is  را با هم عوض می کنیم .

یک کتاب روی میز وجود دارد. .There is a book on the table 

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟ ?Is there a book on the table

 

 

طرز و روش سؤالی کردن there are :

برای سؤالی کردن there are  جای  there  و  are  را با هم عوض می کنیم .

.There are two books on the table

?Are there two books on the table

 

 

جواب کوتاه yes به سؤالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود

برای جواب کوتاه دادن به سوالی که با Is there   و یا are there  شروع میشود ابتدا Yes را مینویسیم و سپس جای ThereIS ویا There را با is یا are  عوض میکنیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.Yes, there is

?Are there two teachers in the classroom

.Yes, there are

 

 

طرز منفی کردن there is   و   there are

برای منفی کردن there is   و   there are  به آخر is   و  are  کلمه  not اضافه می کنیم.

.There is a book on the table

.There is not a book on the table


.There are two books on the table

.There are not two books on the table

 

 

 

جواب کوتاه No به سوالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود.


ابتدا No را مینویسیم و سپس شکل منفی There  is و یا There are را مینویسیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.No, there isnt

?Are there two teachers in the classroom

.No, there arent

 

 


چگونه جمله ای را که با there is  و  there are  شروع شده اند را با what (چی) شروع کنیم؟


برای با what سوالی کردن جمله ای که there is و یاthere are شروع شده است.ابتدا what را مینویسیم و کلمه مورد پرسش what را حذف می کنیم و بقیه جمله را به شکل سوالی در جلوی what مینویسیم.

 

.There is a pen on the book

?What is there on the book

 

?There are two pens on the book

.What are there on the book

 

 

 

کاربرد های دیگر it is

 

علاوه بر آنچه گفته شد it is   برای نشان دادن وقت، هوا، فاصله ،نیرو ، نشان دادن اشیاء مفرد و نیز به جای شخص وقتی که جنسیتش را نمی دانیم ،همچنین فرمول مصدر با    It is + ….+to بکار می رود.

 


معنی it در جملات زیر شما را گیج نکند.چون باید توجه داشته باشیم که در این جمله ها it معنی واقعی ندارد و تنها برای اینکه جای فاعل جمله را پر کند بکار می رود.

 

 

مثال در مورد کاربرد  it:

 

 

1-برای وقت:

 ساعت 10 است   .It is ten o’clock

 شنبه است   .It is saturday

 

2- برای هوا:

 هوا امروز ابری است .It is cloudy today 3- برای فاصله:

It is 300 kilometers to that city            تا آن شهر 300 کیلومتر فاصله است
4- برای نیرو:

   دو کیلو است.It is two kilo 


 

5- گاهی بجای شخص: مثلا کسی زنگ می زند و شما می پرسید کی هستی؟ چون نمی دانید مرد هست یا زن باید از it   استفاده کنید.

کی هستی؟  ?Who is it
6- گاهی بصورت الگوی زیر می آید.

  فعل بصورت مصدر باto  +صفت+It is

مثال:

.It is time to eat lunch

.It is easy to learn English

 

 

 

تمرین:

در جملات زیر از کلمات داده شده استفاده کنید.

It , to learn , Is , there

(1) ?Are........... many students in the clkassroom

(2) .It..........time to answer my question

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult …………….Chinese language

 

جواب:

 

(1) ?Are there many students in the clkassroom

(1) .It is time to answer my question

 

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult to learn Chinese language

 

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2


 

           

هم،همچنین

آسیا(قاره آسیا

بیدار

پشت

بهتر

باهوش

بالا رفتن

ابری

نارگیل

سرد

بطور صحیح

گاو ماده

تاریكی ، تاریك ، تیره

مكالمه،گفتگو

پایین انداختن

اروپا(قاره اروپا

آزمون ، امتحان

دور(مسافت

مزرعه

كارگر مزرعه

مزرعه ، زمین كشاورزی

تعمیر كردن ، ثابت كردن

لبریز ، پر

خنده دار ، جالب ، سرگرم كننده ، مفرّح

دیر شدن

بالا رفتن

چمن ، علف

سبز ، كال ، نارَس،نرسیده

سرما خوردن

او اهل .... است......

چقدر فاصله دارد؟.....?

مهم

منم. ، من هستم

ژاپن (كشور ژاپن

جنگل

نگه داشتن

كیلومتر

سرزمین

خندیدن

دراز ، بلند

درست كردن،ساختن،وادار كردن

متر(100 سانتیمتر

میمون

ضروری

شمال

بالا

چیدن(گل) ،كندن(میوه از درخت

تكه

اداره پست

كاملا ،به طوركامل

پرورش دادن ،بزرگ كردن

رسیده

برف ، برف باریدن

چیزی

بهار

در صف ایستادن

ماندن

امتحان دادن

تشنه

سفر کردن

  (کشور)  ترکیه

فهمیدن

روستا

آب و هوا

شغل شما چیست؟

اهل کجا هستی؟

او اهل کجاست؟

کدام؟

چه کسی صحبت می کند؟

چه کسی پشت خط است؟

آن مرد کیست؟

زمستان 

ال سو 

ای شی یا

ا ویک

بک

بتر

ک ل ور

کلایم

کلاودی

ک ک نات

کولد

کارکتلی

ک ا و

دارک

دایلاگ

دراپ داون

یو روپ

اگ زم

فار

فارم

فارم هند

فیلد

فیکس

فول

فانی

گت لیت

گو آپ

گرس

گرین

هو ای کولد

هیز فرام

ها فار

ایم پر تنت

ایتس می

ج پن

جان گل

کیپ

کیلا میتر

لند

لاف

لنگ

میک

می تر

مان کی 

ن س سری

نورث

تاپ

پیک

پیس

پوست آفیس

ک آیت

ریز

رایپ

اس نو 

سام ثینک

اشپرینگ

استند این لاین

اس تی

تیک ان اگزم

ثرث تی

تراول

  ترکی

آندرس تند

وی لج

وذر

?هو ایز ایت آن ذ فون

ور دو یو کام فرام

ور ایز هی فرام

ویچ

هو ایز اسپیکینگ آن ذ فون

      ?هو ایز ایت آن ذ فون

?هوز ذت من

وینتر

also

Asia

awake

back

better

clever

climb

cloudy

coconut

cold

correctly

cow

dark

dialog

drop down

Europe

Exam

far

farm

farmhand

field

fix

full

funny

get late

go up

grass

green

have a cold

He's from

how far

important

It's me

Japan

jungle

keep

kilometer

land

laugh

long

make

meter

monkey

necessary

north

top

pick

piece

post office

quite

raise

ripe

snow

something

spring

stand in line

stay

take an exam

thirsty

travel

  Turkey

understand

village

weather

?What do you do

?Where do you come from

?Where 's he from

which

Who is speaking on the phone

      ?Who is it on the phone

?Who's that man

زمستانwinter

 

 

 


 

مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی سال اول نظری - درس دوم 

 برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها

 

also =as well , too

as (=equally , like

Asia=a continent in east

awake=not sleeping

back =behind

better =more good

clever =intelligent ,quick to understand and learn

climb =ascend ,go up or over(sth

cloudy =(of the sky or weather) covered with or characterized by clourgeds

coconut=a large,round fruit withclear liquid or milky juice

cold =not hot or warm

 correctly =in a way that is true, factual or appropriate; accurately

cow = a big farm animal that gives milk

dark =with little or no light

dialog=conversation

drop down= fall down

Europe =a continent in east

Exam=test

far  = a long way

farm=land and building where people keep keep animals and grow crops

farmhand =farm worker

field=a piece of land that has a fence or hedge around it

fix=repair something ,put something in a place so that it will not move

رfull=with a lot of people or things in it , so that there is no more space

funny=a person or thing that is funny makes you laugh or smile

get late=become late

go up =climb

grass=a plant with thin green leaves that covers fields and gardens

                                green=the colour of leaves and grass

have a cold=catch cold 

He's from ...=He comes from

important =special

It's me = I am

Japan= a country in the east

jungle=a thick forest in a hot part of the world

keep=have asomething and not give it to another person

kilometer=1000 meters

land=a part of the Earth that is not the sea,a piece of ground

laugh=make sounds that show you are happy or that you think something is funny

long=far from one end to another

make=build,force somebody to do something

meter=100 centimeters

monkey=an animal with a long tail ,that  can climb trees

necessary

north

top=the highest part of something

pick=take the person or thingv you like best

piece =a part of something

post office

complete=quite,perfect

raise =grow

ripe =not green,fruit that is ready to eat

snow=soft white staff that falls from the sky when it is very cold

something=a thing

spring=a thin piece of metal that is bent round  and round

stand in line

stay=tell

take an exam =take a test , have a test

thirsty=if you are thirsty ,you want to drink something

travel=go from one olace to another

Turkey= a country beside Iran

understand=know what something means or why something happen

village=a small place where people leave

which=what person or thing

Who is it on the phone=Who is speaking on the phone

winter =the coldest part of the year

                                                                

 

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:10 بازدید : 55 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 120
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 744
 • بازدید ماه : 4,338
 • بازدید سال : 28,657
 • بازدید کلی : 297,516
 • کدهای اختصاصی
  Instagram