close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 9
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9     آموزش ماضی نقلی توجه: برای یاد گرفتن ماض نقلی دانستن سه مورد زیر ضروری است: 1- زمان گذشته ساده بخاطر دانستن فرق بین ماضی نقلی و گذشته ساده 2-  نیز دانستن قسمت سوم فعل  3- دانستن صرف فعل to have  در زمان حال ساده     1- آموزش زمان گذشته ساده  نقل از سال سوم راهنمایی درس4 تعریف…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9


 

 

آموزش ماضی نقلی


توجه: برای یاد گرفتن ماض نقلی دانستن سه مورد زیر ضروری است:


1- زمان گذشته ساده بخاطر دانستن فرق بین ماضی نقلی و گذشته ساده

2-  نیز دانستن قسمت سوم فعل 

3- دانستن صرف فعل to have  در زمان حال ساده

 

 

1- آموزش زمان گذشته ساده 

نقل از سال سوم راهنمایی درس4


تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.

مثال : من دیروز مریض بودم.

 

 

انواع فعل کدامند؟
افعال با قاعده و بی قاعده

نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.

 

در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.


قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده


طرز گذشته کردن افعال با قاعده :

برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.

I work => I worked

 

 

 

طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :

برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

 

حال

گذشته

Went

Go

spoke

speak

 

go => I went

 

 

قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده


طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

?I washed the car. Did wash the car

?I spoke English. Did speak English

 

 

 

قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده :


طرز منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.

.I washed the car. I didn’t wash the car

.I spoke English. I didn’t speak English

این جملات را سوالی و منفی کنید.

 

 

 

2- قسمت سوم یا اسم مفعول چیست؟


قواعد و روشهای درست کردن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول: همانطوری که قبلا در سوم راهنمایی خواندیم افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که شکل گذشته افعال با قاعده  ed   دارد و افعال بی قاعده را باید بر اساس فهرست آخر کتاب حفظ کرد.

و اما قسمت سوم فعل هم اگر با قاعده باشد   ed   می گیرد و بی قاعده ها را باید از آخر کتاب حفظ کرد.

(با قاعده)  Played   played   play

(بی قاعده)  See   saw    seen

 

 

 

 


 

3- صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

 

 

 

جمع

مفرد

ما داریم

We have

من دارم

I have

شما دارید

Yo have

تو داری

You have

 

 

او دارد

He has

ایشان دارند

They have

او دارد

She has

 

 

آن دارد

It has

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

طرز سوالی کردن فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

 برای سوال کردن has    ،have جای آنها را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

.He has a book    

?Has he a book  

  

.They have a pen   

?Have they a pen    

 

 

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل سوالی: 

 

جمع 

مفرد 

آیا ما داریم؟ 

Have we 

آیا من دارم ؟

Have I 

آیا شما دارید؟ 

Have you 

آیا تو داری؟ 

Have you 

      

      

آیا او دارد ؟

Has he  

آیا آنها دارند ؟

Have they 

آیا او دارد؟ 

Has she 

      

      

آیا آن دارد 

Has it 

 

 

 

طرز منفی کردن فعل to have یعنی have,has در زمان حال ساده: 

 برای منفی کردن has    ،have بعد ازآنها کلمه not را می آوریم.

 

 

.He has a book    

.He has not a book   

 

 

.They have a pen    

.They have not a pen   

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل منفی: 

 

 

 

جمع 

مفرد 

ما نداری 

We have not. 

من ندارم 

    .I have not      

شما ندارید 

    .You have not 

تو نداری 

    .You have 

      

      

او دارد 

.He has not 

آنها ندارند 

.They have not 

او ندارد 

.She has not 

      

      

آن ندارد 

    .It has not 

 

 

 

 

این جملات را سوالی کنید.

    .They have a ball

.She has a book

جواب:

    ?Have they a ball

?Has she a book

 


این جملات را منفی کنید.

    .We have a house

.He has a watch

جواب:

   .We have not a house

.He has not a watch

 

 

 

 

 

 

 

قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی در زبان انگلیسی

 

 

تعریف ماضی نقلی در زبان انگلیسی

تعریف ماضی نقلی: ماضی نقلی نشان میدهد که کاری د گذشته انجام شد اما اثرش تا به حال هست.مثال:

I have eaten my lunch.من ناهارم را خورده ام( یعنی هنوز هم سیرم )

 

 

 

 

 


قواعد و روش های مربوط به طرز درست کردن ماضی نقلی

 

ماضی نقلی را طبق فرمول زیر مینویسیم

 


   قسمت سوم فعل+have یاhas+فاعل=فرمول و روش درست کردن ماضی نقلی در زبن انگلیسی

I have eaten.                              .من خورده ام

She has  eaten.                                  .او  خورده است

 

 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل مثبت

 

 

جمع 

مفرد 

 ما خورده ایم 

We have  eaten

من خورده ام

I have eaten

شما خورده اید

You have eaten

تو خورده ای

You have eaten

   

او خورده است

He has eaten

آنها خورده اند

They have eaten

او خورده است 

She has eaten

   

آن خورده است 

It has eaten

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل منفی

 

 

 

 

جمع 

مفرد 

 ما نخورده ایم 

We have not eaten

من نخورده ام

I have not eaten

شما نخورده اید

You have not eaten

تو نخورده ای

You have not eaten

   

او نخورده است

He has not eaten

آنها نخورده اند

They have not eaten

او نخورده است 

She has not eaten

   

آن نخورده است 

It has not eaten


 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل سوالی


 

جمع 

مفرد 

آیا ما خورده ایم؟ 

Have We eaten

آیا من خورده ام؟ 

Have I eaten

آیا شما خورده اید؟ 

Have You eaten

آیا تو خورده ای؟ 

Have You eaten

   

آیا او خورده است؟ 

Has He eaten

آیا آنها خورده اند؟ 

Have They eaten

آیا او خورده است؟ 

Has She eaten

   

آیا آن خورده است؟ 

Has It eaten

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانه های ماضی نقلی در زبان انگلیسی کدامند؟


علاوه بر مفهوم با وجود

For   و Since

 به ماضی نقلی بودن زمان  پی میبریم

 

 

 

 

فرق بین

For و Since


For

طول مدت زمان را نشان میدهد.

 

since

 مبدا زمان را نشان میدهد اما


مثال:

 

I haven’t seen him since 1389.

We have worked here for five years.

 

تمرین:

شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.

1-He ………..to school everyday.(go)

2-They……….me to their party last week.(invite)

3-I ………a letter now.(write)

4-He…………English for two years.(study)

5-We ……….. here since 1331.(live)

 

جواب:

1-He goes to school everyday

2-They invited me to their party last week.

3-I am writing a letter now

4-He has studied English for two years.

5-We have lived here since 1331.

 

  new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید لغات کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

 

ADبعد از  میلاد

Accept  پذیرفتن

Acrossاز عرض

add upجمع بستن

Admireستایش کردن

Ageسن – سال – عصر –عهد

Allهمه

Among در میان

anything else ,madam چیز دیگری میخواهید خانم

be born متولد شدن

Brushمسواک زدن

Centuryقرن

Correctصحیح

Creatorخالق

Destroyخراب کردن

Dutyوظیفه

Emptyخالی

Entireکل

Followپیروی کردن

Follower پیرو

get sick مریض شدن

Godخدا

Guide راهنمایی کردن

Guidanceراهنمایی

Helpکمک

Highlyزیاد

Hometown زادگاه

Honestyصادقانه

How about this oneدر باره این یکی چی

Idol بت

Islam اسلام

Last آخرین

Look بنظر رسیدن

Mankindبشر

Meccaمکه

Medinaمدینه

Messageپیام

Muslimمسلمان

Okay.Ill take it خوب من آنرا بر میدارم

Own خود

Peace be upon himدرود بر او باد

Preachموعظه کردن

Prophetپیغمبر

Receive(sb)with open arms کسی را با آغوش باز پذیرفتن

Sendفرستادن

Senseحس

Sinceاز – از آنجاییکه

Sixشش

Titleعنوان

Trueراست –درست

Trustworthyامین

Trustfulامین

Trustfulness راستگویی

Turn againstدشمن شدن

Universeعالم

Welcome(sb)warmly

What size do you wear?چه انداره می پوشی

Worship پرستش کردن


 مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

 

 

AD=after Christ

Accept=approve

Across=from one side to the another side of something

add up= put with something else…..

admire=praise

age=the amount of time that somebody or something has been in the world

all=whole

among=in the middle of

anything else ,madam=Do you want something else madame

be born=start life

brush=a thing that you use for sweeping ,cleaning,painting,or making your hair tidy

century=100 years

correct=right

creator=maker

destroy=ruin

dutry=resposibility

empty=unloaded

entire=all

follow=do what somebody says you should do

fllower = the brightly coloured part of a plnt that comes before seeds or fruits.

get sick=become sick

God=the ceator of the world .universe and,etc

Guide=lead ,direct

Guidance = help , advice

Help=aid

Highly=very or very much

Hometown=the town where you are born

Honesty=truthfulness

How about this one

Idol=an object of adoration

Islam=the religion of Muslim people

Last=the person or thing that comes after all the others

Look= appear

Mankind=all the people in the word

Mecca = a city in Saudi Arabia

Medina= a city in Saudi Arabia

Message= word that one person sends to another

Muslim = a follower of  Mohammad the prophet of Islam.

Okay Ill take it  = ok I accepted it.

Own= You use it to say that something belongs to a person or thing

Peace be upon him=Hell to him

Preach=talk about God to a group of people

Prophet=a person that God chooses to give his message to people

Receive(sb)with open arms

Send=make something go somewhere

Sense=understand or feel something

Since=from the time when

Six=6

Title=the name of something ,for example a book,film or picture

True=correct

Trustworthy=the one whom you can trust

Trustful=full of trust,true

Trustfulness=saying true

Turn against=became enemy

Universe=the Earth and all the stars,planet and everything else in space

Welcome(sb)warmly

What size do you weart?

Worship=adoration

 


 

قرائت/ تلفظ/خواندن/ ریدینگ reading     کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

برای گوش دادن به تلفظ ریدینگ این درس لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید. اگر پیامی بصورت پاپ آپ ظاهر شد روی  ok      کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا بصورت اتوماتیک تلفظ آن پخش شود. برای تکرار از دکمه های ضبط بالای متن کمک بگیرید.

 http://tts.imtranslator.net/V1uJ

 

 

 


  ترجمه ریدینگ کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9


The Holy Prophet

پیامبر اکرم (مقدس)

 God has sent many prophets for the guidance of mankind. They all taught us to be good and to do good. Our Holy Prophet Muhammad (Peace be upon him) was the last of the prophets.

خداوند پیامبران زیادی برای هدایت (راهنمایی) بشر فرستاده است. همه آنها به ما خوب بودن و خوب عمل کـردن را آموختند. پیامبر گرامی ما حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر بود.


He was born in 571 A.D. in Mecca. The people of Mecca liked him. They highly admired his truthfulness, honesty and sense of duty.

و در سال 571 میلادی در مکه به دنیا آمد. مـــردم مکه او را دوست داشتند. آنها صداقت، درستکاری و احساس وظیفه او را بسیار تحسین می کردند. 

They gave him the title of "Al-Amin" which means "the trustworthy."  He received God's message at the age of 40, and began to preach Islam.

آنها به او لقـــب «امین» دادند که به معنی «درستکار» است. او در سن 40 سالگی پیام خداوند را دریافت کرد و سپس شروع به تبلیغ اسلام کرد. 

He told the people of Mecca not to worship idols but the One God who is the creator of the entire universe. The people of Mecca, who worshiped idols, turned against him.

او به مردم مکه فرمود که بت ها را نپرستید، مگر خدای واحدی که خالق کل جهان است (فقط خدای یکتـا را که خالق کل جهان است بپرستید) مردم مکه که بت ها را می پرستیدند، علیه او شدند.

They became his enemies. They did not want him to preach Islam. The Holy Prophet left Mecca with his followers and went to Medina. The people of Medina received him with open arms. They were very happy to see the Prophet 

 

 آنها دشمن او شدند. آنهــا نمی خواستند او در مورد اسلام تبلیغ کند. پیامبر اکرم، مکه را با پیروانش ترک کرد و به مدینه رفت. مردم مدینه او را با آغوش باز پذیرفتند. آنها از دیدن پیامبر خدا خیلی خوشحال شدند

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:20 بازدید : 62 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 109
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 733
 • بازدید ماه : 4,327
 • بازدید سال : 28,646
 • بازدید کلی : 297,505
 • کدهای اختصاصی
  Instagram