close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 1
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 1       آموزش حروف ربط انگلیسی          در انگلیسی حروف ربط کدامند؟ تعریف حروف: کلماتی مانند when, where, who, why و … را حروف ربط میگویند .ضمناً  این حروف ربط اگر در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی بحساب می آیند     قواعد و روش های مربوط به حروف…

 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 1


 

 

 

آموزش حروف ربط انگلیسی 

 

 

 

 

در انگلیسی حروف ربط کدامند؟


تعریف حروف: کلماتی مانند when, where, who, why و … را حروف ربط میگویند .ضمناً  این حروف ربط اگر در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی بحساب می آیند

 

 

قواعد و روش های مربوط به حروف ربط

 

فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی کدام است؟


در این درس تفاوتهای بین کلمات پرسشی ، ضمایر موصولی و حروف ربط  را بیان می کنیم.


قبل از آن به شعر زیر که زبان حال یک دانش آموز است که فرق کلمات پرسشی و حروف ربط و همچنین ضمایر موصولی او را گیج کرده است توجه بفرمایید..

                         سلام بر تو دبیر دانا            که علم ات بس فراوان است و مانا   

شدم داغون ز دست این what  و which              دلم گرفته از دست اونا پیچ             

سال اول گفتین پرسشی هستند             شروع جمله و نازشی هستند 

چطور حالا حروف ربط اند  اینجا               چنین قانون چطوری آمد اینجا   

چطور تشخیص دهم اونا رو جانم              بفرما تا من آن را خوب بدانم   

 

 

 

 

 

فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی:


به این سؤال و جواب توجه بفرمائید:

آنها چه خواهند گفت؟   ?What will they say 

من نمیدانم انها چه خواهد گفت؟   .I don’t know what they will say 

در جمله اول چون  what جمله را سؤالی کرده است و در اول جمله هم آمده است پس کلمه پرسشی است.

اما در جمله دوم what دیگر کلمه پرسشی نیست، بلکه حروف ربط است چون جمله دوم  یعنی they live که عبارت اسمی است را به جمله ماقبل خود یعنی I dont know ربط داد. لازم به ذکر است عبارت اسمی (مانند: they live) در این جمله مثل اسم است مثال:

?I don’t know what they will say

 

حتی می توانیم بجای آن از ضمیر it  استفاده کنیم مثال:

?I don’t know what they will say

.I don’t know it

 

 

توجه 


باید بدانیم که عبارت اسمی ای که پس از حروف ربط می آید باید از حالت سؤالی خارج شود.

?Where do they live

.I don’t know where they live

اگر دقت کرده باشید do حذف شده و جمله به صورت they live یعنی مثبت در آمد.

 

 

فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی کدام است: با توجه به آنچه در بالا گفتیم گرچه شکل کلمات پرسشی و حروف ربط یکی است اما فرق آنها این است که اگر این کلمات در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی هستد اما اگر در بین جمله بیایند و قسمتی از جمله را به قسمت دیگر جمله ریط دهند حروف ربطی بحساب می آیند.

 


 

توجه مهم

لازم به تذکر است گرچه این مطلب اخیر بسیار راحت است اما در عمل دانش آموزان برای حل تمرینات مربوط به آن مشکل دارند چون از حالت سوالی خاج کردن جملات سوالی را نمیدانند. بنابراین آنرا شرح میدهم.

چگونه جملات سؤالی را از حالت سؤالی خارج کنیم؟

برای اینکه جمله ای را از حالت سؤال خارج کنیم اگر جمله دارای فعل کمکی باشد جای آن فعل کمکی را با فاعل عوض می کنیم و خود به خود جمله مثبت می شود. ؟؟؟؟

 

سوالی  ?Could she speak English

مثبت   .She could speak English


در غیر این صورت ممکن است زمان جمله ما گذشته باشد پس با did   سؤالی شده و در این صورت کلمه did را حذف می کنیم و فعل را به صورت گذشته در می آوریم. یعنی اگر با قاعده بود به آن edاضافه می کنیم و اگر بی

قاعده بود که قسمت دوم (یعنی گذشته آنرا) طبق جدول آخر کتاب می نویسیم.

 

سوالی  ?Did she speak English

مثبت   .She spoke English

 

سوالی  .Did she love speaking English

مثبت   .She loved speaking english

 

اگر جمله ما حال باشد do  و  does  را حذف می کنیم. در مورد does پس از حذف آن به فعل دوباره s سوم شخص مفرد را به فعل اضافه می کنیم و در مورد do پس از حذفش چیزی کم و زیاد نمی شود.

برای درک بیشتر جملات زیر را از حالت سؤالی به مثبت تبدیل می کنیم.


سوالی  ?Does she speak English

مثبت   She speaks English


سوالی  ?Do they speak English

مثبت   .They speak English

 


جملات زیر را از سوالی به مثبت تبدیل کنید:

(1)    ?Is he driving his car

(2)    ?Can they walk fast

(3)    ?Did he clean the room

(4)    ?Did he see the man

(5)    ?Do you know him

(6)    ?Does she speak fast

جواب :

(1)    .He is driving his car fast

(2)    .They can walk fast

(3)    .He cleaned the room

(4)     .He saw the man

(5)    .You know him

(6)    .She speaks fast

 

 

 

 

طرز سوالی کردن جملاتی که دارای حروف ربط هستند.


توجه :

اگر جمله ای که دارای حرف ربطی باشد را بخواهید سؤالی کنید نباید کاری به حروف ربط و جمله بعد از آن داشته باشید. بلکه باید جمله قبل از حروف ربط را سؤالی کنید.

مثال:

.I know where they lived

?Do you know where they lived

 بنابر این همانطوری که ملاحظه کردید ما برای سؤالی کردن این جمله کاری به حرف ربط where و عبارت اسمی they lived نداشتیم و فقط جمله قبل از آن یعنی I know که حال ساده است را با do سؤالی کردیم و در آخر جمله علامت سؤالی گذاشتیم.

 

 

 

 

 

 

آموزش آینده نزدیک

 

قبل از اینکه در مورد آینده نزدیک صحبت کنیم بهتر است ابتدا یک بار دیگر حال استمراری را به جهت شباهت ظاهری آن با آینده نزدیک مرور کنیم.


 

 

تعریف اینده نزدیک

تعریف آینده نزدیک: این زمان برای بیان کارهای قطعی و معین در زمان آینده نزدیک خصوصا به شرطی که قید زمان آن ذکر گردد استفاده می شود.

Going to را قصد دارم و یا می خواهم و غیره معنی می کنیم .

مثال:

.I am going to play this afternoon

من امروز بعد از ظهر می خواهم بازی کنم.

 

 

 

 

قواعد و روش های درست کردن آینده نزدیک چگونه است؟

 

 

 

مصدر بدون to +going to +am, is, are + فاعل فرمول و طرز ساختن آینده نزدیک طبق فرمول زیر است

 

 I am going to play 

 

 

 

 

 


صرف آینده نزدیک برای فعل to play :

 

 

جمع

مفرد

We are going to play

I am going to play

You are going to play

You are going to play

 

He is going to play

They are going to play

She is going to play

 

It is going to play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فزق بین زمان حال ساده و آینده نزدیگ چگونه است؟

 

 

قبل از پرداختن به این موضوع شعری درباره گفتگوی یک دانش آموز با آینده نزدیک را بخوانید تا متوجه شویم این فرق را حتما باید بدانیم وگرنه مشکل ساز می شود.

آینده نزدیک ؟! چه آشنایی                         نکنه حال استمرار مایی

توکه am و is و are هم داری                       به دنبال فعلت ing داری

تو و استمراری چه فرقی دارین؟                             بگو زودتر سر کارم نذارین

 

قبل از جواب دادن به سوال فرق بین حال استمراری و آینده نزدیک چه خوب است قسمتی حال استمراری را از سال دوم راهنمایی درس 9 در اینجا مجدداً نقل کنم: 

 

 

تعرف زمان حال استمراری 

تعریف زمان حال استمراری:زمان حال استمراری نشان میدهد کاری یا عملی هم اکنون در حال انجام است.

He is sitting on the bench.

 

 


طرز و روش درست کردن رمان حال استمراری:


 

فعل با ing +am,is,are +فاعل =زمان حال استمراری

 

  مثال:

I am speaking English

We are going to school

He is playing now

 

 

صرف زمان حال اسمتراری در حالت مثبت


 

جمع

مفرد

ما  در حال با زی  هستیم

We are playing

من  در حال با زی هستم

I  am playing

شما   در حال با زی هستید

You are playing

تو   در حال با زی هستی

You are playing

 

 

او  در حال با زی  هست

He is playing

ایشان  در حال با زی  هستند

They are playing

او  در حال با زی  هست

She is playing

 

 

  در حال با زی

It is playing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اما فرق بین حال استمراری و آینده نزدیک:

درباره فرق بین فرق حال استمراری با آینده نزدیک باید گفت از لحاظ تعریف حال استمراری کاری است که هم اکنون مشغول آن هستیم در حالیکه آینده نزدیک برای بیان قطعی و معین در زمان آینده نزدیک بکار می رود و از لحاظ ظاهر گرچه در هر دو مورد بعد از فاعل (am, is, are) می آید ولی در حال استمراری پس از (am, is, are) فعل اصلی با ing می آید در حالیکه در آینده نزدیک بعد از (am, is, are) اول going to می آید و سپس فعل اصلی بصورت مصدر بدون to و یا به شکل ساده می آید.

 ( حال استمراری )   .I am playing now

( آینده نزدیک )  I am going to play this afternoon 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش ماضی نقلی

 

 

توجه: برای یاد گرفتن ماض نقلی دانستن سه مورد زیر ضروری است:


1- زمان گذشته ساده بخاطر دانستن فرق بین ماضی نقلی و گذشته ساده

2-  نیز دانستن قسمت سوم فعل 

3- دانستن صرف فعل to have  در زمان حال ساده

 

 

 

 

 

1- آموزش زمان گذشته ساده 

نقل از سال سوم راهنمایی درس4


تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.

مثال : من دیروز مریض بودم.

 

 

 

 

 

 

انواع فعل کدامند؟
افعال به دو صورت با قاعده و بی قاعده هستند


نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.

 

در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.

 

 

 

 

 


قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده


طرز گذشته کردن افعال با قاعده :

برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.

I work => I worked

 

 

 

 

 

 

طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :

برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

 

 

حال

گذشته

Went

Go

spoke

speak

 

 

 

 

go            =>        I went

 


 

قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده


طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

?I washed the car. Did wash the car

?I spoke English. Did speak English

 

 

 

 

قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده :


طرز و طریقه منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.

.I washed the car. I didn’t wash the car

.I spoke English. I didn’t speak English

این جملات را سوالی و منفی کنید.

 

 2-قسمت سوم فعل و یا اسم مفعول 

 

 


2- قسمت سوم یا اسم مفعول چیست؟

نقل از سوم راهنمایی


قواعد و روشهای درست کردن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول: همانطوری که قبلا در سوم راهنمایی خواندیم افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که شکل گذشته افعال با قاعده  ed   دارد و افعال بی قاعده را باید بر اساس فهرست آخر کتاب حفظ کرد.

و اما قسمت سوم فعل هم اگر با قاعده باشد   ed   می گیرد و بی قاعده ها را باید از آخر کتاب حفظ کرد.

(با قاعده)  Played   played   play

(بی قاعده)  See   saw    seen

 

 

 

 


 

3- صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

نقل از دوم راهنمایی

 

 

 

جمع

مفرد

ما داریم

We have

من دارم

I have

شما دارید

Yo have

تو داری

You have

 

 

او دارد

He has

ایشان دارند

They have

او دارد

She has

 

 

آن دارد

It has

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

طرز سوالی کردن فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 

 برای سوال کردن has    ،have جای آنها را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

.He has a book    

?Has he a book  

  

.They have a pen   

?Have they a pen    

 

 

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل سوالی: 

 

جمع 

مفرد 

آیا ما داریم؟ 

Have we 

آیا من دارم ؟

Have I 

آیا شما دارید؟ 

Have you 

آیا تو داری؟ 

Have you 

      

      

آیا او دارد ؟

Has he  

آیا آنها دارند ؟

Have they 

آیا او دارد؟ 

Has she 

      

      

آیا آن دارد 

Has it 

 

 

 

طرز منفی کردن فعل to have یعنی have,has در زمان حال ساده: 

 برای منفی کردن has    ،have بعد ازآنها کلمه not را می آوریم.

 

 

.He has a book    

.He has not a book   

 

 

.They have a pen    

.They have not a pen   

 

صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل منفی: 

 

 

 

جمع 

مفرد 

ما نداری 

We have not. 

من ندارم 

    .I have not      

شما ندارید 

    .You have not 

تو نداری 

    .You have 

      

      

او دارد 

.He has not 

آنها ندارند 

.They have not 

او ندارد 

.She has not 

      

      

آن ندارد 

    .It has not 

 

 

 

 

این جملات را سوالی کنید.

    .They have a ball

.She has a book

جواب:

    ?Have they a ball

?Has she a book

 


این جملات را منفی کنید.

    .We have a house

.He has a watch

جواب:

   .We have not a house

.He has not a watch

 

 

 

 

و اما حالا پس از مرور مطالب بالا از سالهای گذشته می توانیم در باره ماضی نقلی صحبت کنیم.

 

 

قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی

 

 

 

 

قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی

 

 

تعریف ماضی نقلی

تعریف ماضی نقلی: ماضی نقلی نشان میدهد که کاری د گذشته انجام شد اما اثرش تا به حال هست.مثال:

I have eaten my lunch.من ناهارم را خورده ام( یعنی هنوز هم سیرم )

 

 

 

 

 


قواعد و روش های مربوط به طرز درست کردن ماضی نقلی

 

ماضی نقلی را طبق فرمول زیر مینویسیم

 


   قسمت سوم فعل+have یاhas+فاعل=فرمول و روش درست کردن ماضی نقلی

I have eaten.                               . من خورده ام

She has  eaten.                                  او  خورده است.

 

 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل مثبت

 

 

جمع 

مفرد 

 ما خورده ایم 

We have  eaten

من خورده ام

I have eaten

شما خورده اید

You have eaten

تو خورده ای

You have eaten

   

او خورده است

He has eaten

آنها خورده اند

They have eaten

او خورده است 

She has eaten

   

آن خورده است 

It has eaten

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل منفی

 

 

 

 

جمع 

مفرد 

 ما نخورده ایم 

We have not eaten

من نخورده ام

I have not eaten

شما نخورده اید

You have not eaten

تو نخورده ای

You have not eaten

   

او نخورده است

He has not eaten

آنها نخورده اند

They have not eaten

او نخورده است 

She has not eaten

   

آن نخورده است 

It has not eaten


 

 

 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل سوالی


 

جمع 

مفرد 

آیا ما خورده ایم؟ 

Have We eaten

آیا من خورده ام؟ 

Have I eaten

آیا شما خورده اید؟ 

Have You eaten

آیا تو خورده ای؟ 

Have You eaten

   

آیا او خورده است؟ 

Has He eaten

آیا آنها خورده اند؟ 

Have They eaten

آیا او خورده است؟ 

Has She eaten

   

آیا آن خورده است؟ 

Has It eaten

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانه های ماضی نقلی کدامند؟


علاوه بر مفهوم با وجود

For   و Since

 به ماضی نقلی بودن زمان  پی میبریم

 

 

 

 

فرق بین

For و Since


For

طول مدت زمان را نشان میدهد.

 

since

 مبدا زمان را نشان میدهد اما


مثال:

 

I haven’t seen him since 1389.

We have worked here for five years.

 

تمرین:

شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.

1-He ………..to school everyday.(go)

2-They……….me to their party last week.(invite)

3-I ………a letter now.(write)

4-He…………English for two years.(study)

5-We ……….. here since 1331.(live)

 

جواب:

1-He goes to school everyday

2-They invited me to their party last week.

3-I am writing a letter now

4-He has studied English for two years.

5-We have lived here since 1331.

  

 

مثال برای فرق بین ماضی نقلی و حال استمراری و آینده نزدیک :

مثال

Ali is going to eat lunch  علی می خواهد ناهار بخورد (در آینده نزدیک)                 

Reza is eating lunch now      رضا همین حالا مشغول خوردن ناهار است (یعنی حالا مشغول است و استمرار دارد)

Hamid has just eaten lunch  حمید همین حالا ناهار خورده است (یعنی اندکی پیش ناهار خورده است و هنوز اثرش باقی است)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

در مورد

 how often 

یعنی چند مرتبه؟


فرق بین How many   و  how often

در جواب How many از اعداد مانند (one, two, …) استفاده می کنیم. مثال:

?How many students are there in this class

.There are ten students in this class

 

 

 

 

 


 how often

در جواب How often از دفعات استفاده می کنیم مثلا سؤال می شود چند مرتبه و شما باید از یک بار ، دو بار و ... استفاده کنید.

قبل از پرداختن به ادامه مطلب در مورد How often باید کلمات مربوط به دفعات را نیز بدانیم.این کلمات عباتند از:

Once یعنی یک بار twice   یعنی دو بار و از دو به بالا از times+ عدد (time در اینجا یعنی دفعه یا بار ) استفاده می کنیم.

مثلا به سه بار می گوییم tree times و به چهار بار four times و الی آخر.

 

مثال:

?How often do you go to English class every week

.I go to the English class twice a week

ضمنا وقتی جمله را با How often سؤال می کنیم تعداد دفعات حذف می شود.

(I watch TV twice a day.(how often

?How often do you watch TV every day

 

 

 

 

گرامر در مورد تمرین تلفظ این درس :

S جمع در کلماتی که به  p – f – t – k  و یا این صداها ختم می شوند صدای س وگرنه صدای ز دارد.

برای اینکهp-f-t-k در ذهنتان راحت تر بماند نام آنرا پفتک گذاشتم که مثل پفک تلفظ می شود و چون همه ما همه پفک را دوست داریم پس هرگز این قاعده را فراموش نمی کنیم .

مثال برای تلفظ s جمع

س )  Boot = boot

ز )  Train = trains

س )  Book = books

س )  Ship = ships

  س )Roof = roofs  

ز )  Playground = playground

س )  Cough = cough

س )  Photograph = photograph

ز )  Metal = metal

توجه: در مثالهای بالا در کلمه cough یعنی سرفه gh صدای ف دارد. در کلمه photograph یعنی عکس ph صدای ف دارد.

 

 

 

 

 

توجه:

کلماتی که به  s, ss, ch, sh, x  ختم میشوند برای جمع بسته شدن بجایs با es جمع بسته می شوند و es آخر آنها صدای is   دارد.

Gas = gasses

Glass = glasses

Bench = benches

Brush = brushes

Box = boxes

گرامر در مورد تمرین H کتاب.

 

 

 

 


طرز درست کردن اسم از صفت.

بعضی از پسوند ها مانند  y و  ful اگر به آخر بعضی از صفات اضافه شوند آن صفت را تبدیل به اسم می کنند. مانند:

Rain = rainy

Care = careful

 

 

 

 

 


جا های اسم و صفت در جمله کجاست؟


جای اسم در جمله: اسم بعد از صفات ، بعد از صفات ملکی ( مانندmy،our ،his،و.......) بعد از حروف اضافه ( on، in، for،و.........) بعد از حروف تعریف ( the، a،   an ) بعد از فعل بعنوان مفعولبکار می رود.

 

 


جای صفت در جمله: صفات قبل از اسم، و با مشتقات فعل to be یعنی(am-is-are-was-were) بکار می رود.

مثال:

بر حسب نیاز اسامی زیر ویا شکل صفت آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

harm , cloud ,  rain , wonder , color

 

.They are very ………………. birds

.His ……………….  stories attracted me

.These days are very ……………….  so we can not go out

.She is wearing a very ……………….  dress 

.We usually ……………….  sky in Neka

جواب

.They are very harmful birds

.His wonderful stories attracted me

.These days are very rainy so we can not go out

.She is wearing a very colouful dress 

We usually have cloudy sky in Neka

 

 

 

  new words, تعریف، معنی فارسی و تلفظ  لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس ا

 

 

اجازه دادن 
در پايان 
جلوي ، در خط مقدم
متوسط
مراقب بودن
علاقمند بودن
رفتار كردن
مورد
مشخص – حتمي
كانال
انتخاب
انتخاب كردن 
 رنگي
ادامه دادن
روزانه
تأثير
پايان
بجز
آزمايش – امتحان
بينايي
آينده
دور كردن
مضر – زيان آور
روز تعطيل
خانم خانه دار 
چند وقت به چند وقت
بهبودبخشيدن
تأثير گذاشتن,تاثير
فيلم سينمايي
موزيك
 مشاهده
هفته اي يك بار
بيرون سر كار
دوره ، مدت
Powerful =قدرتمند، قوي
Practice= تمرين كردن 
 فشار
احتمالاً
اخير، جدید ، تازه 

اخیرآ
استراحت كردن
راحت، آسوده خاطر 
تحقيق كردن
محقق
به سادگی، به آسانی

تنها
مهارت 
 ورزش
ماندن
كشمكش،مشاجره كردن
با موفقيت 
آزمايش كردن 
دستگاه تلويزيون 
تئاتر
هفته اي دو بار
نوع 
غيرمعمول
 بيننده
ضعيف
عجيب – فوق العاده 
نگران درباره چيزي

الو
ات ذ اند آو
ات ذ فرانت
ا و ریج
بی کرفول ابات
بی اینترستد این
بی هیو
کیس
سرتن
چ نل
چویس
چوز
کالرفول
کن تی نی یو
دی لی
ا فکت
اند
اک سپت
اکس پری منت
آی سایت
فی یو چر
گت اوی فرام
هارم فول
هالی دی
هاوی وایف
ها آفن
ایم پروو
این فلو انس
مو وی
می یو زیک
آبزر وی شن
وانس ای ویک
آوت ات ورک
پی ی ری ید
پاور فول
پرک تیس
پرشر
پراببلی
ری سنت

ری سنت لی
ری لکس
ریلکسد
ری سرچ
ری سر چر
سیم پلی

سینگل
کیل
اشپورت
اس تی
اسنراگل
ساک سس فملی
تیک ای تست
تلویژن ست
تی ا تر
تو آیس ای ویک
تایپ
یوژوئل
وی یو ار
ویک
وان در فول
ووری ابات

 

Allow
At the end of
At the front
Average
(be) careful about
(be) interested in
Behave
Case
Certain
Channel
Choice
Choose
Colorful
Continue
Daily
Effect
End
Except
Experiment
Eyesight
Future
Get …. Away from
Harmful 
Holiday
Housewife
How often …?
Improve
Influence
Movie
Music
Observation
Once(a week)
Out at work
Period
Powerful
Practice
Pressure
Probably
Recent

recently
Relax
Relaxed
Research
Researcher
simply

Single
Skill
Sport
Stay
Struggle
Successfully
Take a test
Television set
Theater
Twice(a week)
Type
Unusual
Viewer
Weak
Wonderful
Worry about

 

 

 

 

 

مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی  سال سوم نظری- درس اول

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

Let ; permit; no prohibit                           

allow   

The last part of 

at the end of  

In a position further forward than but close  to some body 

at the front 

Normal ; ordinary 

average  

Not be careless 

 (be) careful about  

Want to learn more about sb/sth 

 (be) interested in  

Act 

behave  

True example 

case  

Sure 

certain  

A tv station 

channel 

Selection ; election 

choice  

Select ; elect 

choose  

Colored ; full of color 

colorful  

Go on ; keep on ; carry on 

continue  

That comes every day 

daily  

Influence ; result 

effect  

Finish 

end  

But 

except  

Do test to see if sth works or not 

experiment  

The ability to see 

eyesight  

The time that will come after present 

future 

Succeed in leaving a place 

get …. away from  

Not useful ; hurtful 

harmful  

A day or days when you do not go to work or school 

holiday  

A woman who works for her family in the house 

housewife  

  

How often  

Make better 

improve  

Effect ; impact   

influence  

A film that you see at the cinema 

movie  

The sound that you make by singing or playing instruments             

music  

The act of watching sb/sth carefully 

observation  

One time in a week  

once  a week  

Working outside in their offices 

out at work  

Term ; time 

period  

Strong ; not work 

powerfull  

Exercise 

practice  

Force ; press 

pressure 

Maybe ; possibly ; perhaps 

probably  

Late ; new 

recent  

Lately 

recently  

Rest ; not worry 

relax  

Not worried 

relaxed 

a careful study 

research  

A person who researches 

researcher  

One ; alone 

single 

Ability 

skill 

A physical game or activity 

sport  

Remain ; not leave 

stay at  

To try very hard to do sth 

struggle 

In a successful way 

successfully 

To examine 

take a test 

Tv set 

television set 

A building where you go to see a 


 play or a show 

theater  

Two times a week 

twicea week)    

Kind ; sort 

type 

Not usual ; strange 

unusual 

Watcher 

viewer 

Not strong 

weak 

Amazing ; not ordinary 

wonderful 

Not relax 

worry about 

      

      

 

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:21 بازدید : 60 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 123
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 747
 • بازدید ماه : 4,341
 • بازدید سال : 28,660
 • بازدید کلی : 297,519
 • کدهای اختصاصی
  Instagram