close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 3
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3       ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله در زبان انگلیسی       توجه: ابتدا خود صفات نفل از سوم راهنمایی   تعریف صفت در زبان انگلسی صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند پسر بلند قد Tall boy  در اینجا بلندی قد پسر را توصیف می کند. کدام پسر؟ پسر بلند قد   جای صفت کجاست؟…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3


 

 

 

ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله در زبان انگلیسی

 

 


 

توجه: ابتدا خود صفات نفل از سوم راهنمایی

 

تعریف صفت در زبان انگلسی

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند

پسر بلند قد Tall boy 

در اینجا بلندی قد پسر را توصیف می کند.

کدام پسر؟ پسر بلند قد


 

جای صفت کجاست؟

به عبارت دیگر صفت و اسم با چه ترتیبی با هم می آیند یعنی اول صفت می آید  اسم؟

در انگلیسی صفت قبل از اسم میآید.مثال:

پسر بلند قد     tall boy

یک کتاب بزرگ       A large book

 

 

قانون چاق کرک

در زبان انگلیسی مثل مازندرانی صفت قبل از اسم می آید.مثلاً به مرغ چاق fat  hen میگویند یعنی اول صفت وسپس اسم را میگویند.درست عین ما مازندرانی ها که که به مرغ چاق میگوییم چاق کرک که برعکس فارسی است که میگوند مرغ چاق.


 (فارسی= مرغ چاق (مازندرانی= چاق کرک)     (انگلیسیFat hen)

 

مثال های دیگر:

 خطکش کوتاه  Short ruler         

درخت بلند              Tall tree             

 

 

 

 

 

طریقه روش جمع بستن صفات در زبان انگلیسی

 

صفت جمع بسته نمی شود.

.It is a large room

.They are large rooms

 

 

 

 

 

 

در انگلیسی صفت با چه افعالی می آید؟


صفت با مشتقات فعل to be  یعنی ( am – is – are – was – were می آید که از افعال رابط هستند.

 من لاغر بودم.  .I was thin 

من چاق هستم.  .I am fat

 

 

 

 

 

رابطه رنگ و صفت

رنگها صفت نیز  محسوب می شوند و همه مشخصات صفت را دارند.

آنها کتابهای سبز هستند.  .They are green books 

 

 


تمرین:

کلمات در هم زیر را مرتب کنید.

(1).House , it , a , is . green 

(2).New , these , cars , are 

(3).Is , he , father , Ali , s 

(4).door , is , the house , this , the , of

 

جواب

 

(1).It is a green house

(2).These are new cars 

(3).He is Alis father

(4).This is the door of the house

  


تعداد بخش در یک صفت :


نکته :

قبل از شناختن تعداد بخش در یک کلمه باید حروف صدا دار را بشناسیم.

حروف صدا دار عبارتند از  a – o – I – e – u  که می توان آنرا به صورت این طرح ( که اسم را با صدا کله گذاشتم ) نوشت:

؟؟؟؟

 

 

طریقه و روش شناخت تعداد بخش در کلمات زبان انگلیسی:

در انگلیسی تعداد بخش در کلمه را از تعداد حروف صدادار آن متوجه می شویم. یعنی اگر یک حرف صدادار داشتیم یک بخشی ، دو حرف صدادار داشتیم دو بخشی، سه حرف صدادار داشتیم سه بخشی و الی آخر.

 

 

 

اما در این روش چند استثناء وجود دارد که به چند مورد اشاره  می کنیم:

 

استثنا 1 : e غیر ملفوظ (یعنی تلفظ نمی شود) آخر صفات به حساب نمی آیند. مانند: large

چون این کلمه e  آخرش تلفظ نمی شود پس با وجود داشتن دو حرف صدادار یک بخشی به حساب می آید.

 

 

استثنا 2 : دو حرف صدادار در کنار هم. عمدتا یکی به حساب می آیند. مانند: famous

در این کلمه چون حروف o  و  u  در یک بخش هستند یکی بحساب می آیند. پس کلمه famous با داشتن سه حرف صدادار 2 بخشی به حساب می آید.

بر طبق قوانین بالا به تعداد بخش در کلمات زیر توجه بفرمایید:

Bad =1           fail =1            famous = 2          important = 3

 

 

 

قواعد مربوط به تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

 

 

طرز و روش تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

صفت تفضیلی یعنی چه؟

صفت تفضیلی نشان می دهد کسی یا چیزی در داشتن آن صفت از یک کس یا چیز دیگر برتری دارد. به عبارت دیگر بیشتر دارد.

Ali is taller than Reza.                    علی از رضا قد بلندتر است.

 

 

 

 

در زبان انگلیسی صفت تفضیلی چگونه درست می شود؟

برای تفضیلی کردن یک صفت باید توجه داشت اگر آن صفت یک بخشی باشد به آخر آن er  اضافه می کنید و اگر چند بخشی باشند به آنها more  اضافه می کنیم. که در  هر دو حال پس از آنها کلمه than  یعنی از را اضافه می کنیم.

 

Smallکوچک    =   smaller thanکوچکتر از

Interestingجالب    =  more interesting than


 

 

قواعد مربوط به صفات تساوی در زبان انگلیسی


صفات تساوی در زبان انگلیسی

 

تعریف صفات تساوی در زبان انگلیسی :

هرگاه دو نفر یا دو چیز صفتی را به یک اندازه داشته باشند برای آنها آن صفت صفت تساوی به حساب می آید.

I am as old as Ali                        من هم سن علی هستم.

توجه: صفات تساوی بین as ……………… as می آیند و آنها در بین as ……………… as بصورت ساده می آیند و چیزی به آنها اضافه یا کم نمی شود.

 

 

 

طریقه و روش درست کردن صفات تساوی در زبان انگلیسی

 

As+ صفت ساده + as = فرمول و روش درست کردن صفات تساوی


As fat asبه یک انازه چاق

As tall asهم قد

 

 

 

 

 

 

 

نشانه های های صفات ساده ، تفضیلی ،و تساوی در جمله هایی که بجای صفت نقطه چین هست.

1- صفت ساده در صورتی استفاده میشود که هیچ مقایسه ای صورت نگرفته باشد.

2- صفت تفصیلی در صورتی بکار میرود که یا در جمله پس از نقطه چین than داشته باشیم ویا مقاسه بین برتری یک کس یا یک چیز از یک شخص یا یک چیز دیگر باشد.

3- صفت تساوی زمانی در جمله استفاده می شود که طرفین نقطه چین as…..as داشته باشیم و یا از معنی جمله متوجه شویم که هدف تساوی آن صفت است.

 

 

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

1 (My friend is a………. boy.(fat

  2   (My car is ………. than your car.(small

3   (Our village is ………. than your village.(big

4   (Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as ………. as Mina.(old

5   (Nader and I are 170 cm. tall.So I am ………. Nader.(tall

 

جواب:

1 .My friend is a fat boy

2  .My car is smaller than your car

3   .Our village is bigger  than your village

4   .Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as old as Mina

5  .Nader and I are 170 cm. tall.So I am as tall as Nader.

 

 

 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3 new words, 

angryعصبانی

anybody هر كسی ، هرشخصی

as...asمانند،نشانه صفت برابری

be afraid ofترسیدن از چیزی

boil جوشاندن

boiling.جوش

byكنار،نزدیك،بوسیله ی ، با

clean تمیز

coat كت ، پالتو

Englishmanمرد انگلیسی

fewكم

find.      پیدا كردن

fireآتش

foot پا ، واحد اندازه گیری طول

forget فراموش كردن

great عالی،با عظمت،بسیار بزرگ،مهم

high school دبیرستان

if اگر

later بعدا

leaveترك كردن،جا گذاشتن

London لندن

might ممكن بودن

move حركت دادن

number عدد

out ofreachدور از دسترس

outsideبیرون

page صفحه

pan ماهی تابه

pocket جیب

return بازگشتن،برگرداندن

servant خدمتكار

size اندازه

sleepy خواب آلود

solve    حل كردن(مسئله ،مشكل)

story داستان

telephone number شماره تلفن

than از

therefore بنابراین

time زمان ، دفعه ، مرتبه ، بار

tomato گوجه فرنگی

until تا

whatever هر آنچه

where جایی كه ، كجا(ضمیر موصولی)

who كسی كه ،چه كسی

wise عاقل

would برای درخواست و تقاضا درابتدای جمله می آید.

 

 

 

 مترادف لغات جدید زبان انگلیسی  سال اول دبرستان درس سوم 

 برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها

 

angry =feeling very annoyed

anybody =any person , anyone

as...as

be afraid of=feel fear of  something

boil=heat a liquid until it boils

boiling=very hot

by =beside ;very near

clean =not dirty

raincoatcoat=a piese of clothing that you wear over your other clothes when you go outside in cold weather

Englishman=a man from England

few = not many

find=see or get something after looking or trying

fire=the heat and bright that comes from burning things

foot=the part of your leg that you stand on

forget=no remember something,not have something in your mind any more

great=big,very large or very much

high school =a school that students go  after guidance school

if=a word that you use to say what is possible or true when another thing happens or is true

later=after an unknown  time

leave =put

London =the capital of england

might=past tense of may

move=go from one place to another,change the way that you are standing or sitting

number

out of reach

outside= away from the middle of something

page =one side of a piece of paper in a book,magazine,or newspaper

pan=metal pot that you use for cooking

pocket =a small bag in your clothes fo carrying things

return=come or go back to a place

servant  =a person who works in another persons house  ,doing work like cooking and cleaning

size=how big or small something is

sleepy =tired and ready to sleep

solve=find the answer to a question

story =words that tell you about peoole and things that are not real

telephone number

than=we use than when we compare people or things

therefore=for that reason

time=a certain point in the day or night,that you say in hours and minutes

tomato=a soft red fruit that you cook or eat in salad

until =up to the time when

whatever =of any kind,any or every,anything or everything

where=in or to what place

who=what person or people

wise =a person who is wise knows and understands a lot about many things

would =will in the past

 

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:34 بازدید : 65 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 116
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 740
 • بازدید ماه : 4,334
 • بازدید سال : 28,653
 • بازدید کلی : 297,512
 • کدهای اختصاصی
  Instagram