close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 7
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 7     آموزش شرطی نوع دوم   تعریف شرطی نوع دوم  توجه: قبل از پرداختن به شرطی نوع دوم باید زمان گذشته ساده و زمان آینده در گذشته ساده را بدانیم       1- آموزش زمان گذشته ساده  نقل از سال سوم راهنمایی درس4 تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد. مثال…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 7


 

 

آموزش شرطی نوع دوم

 

تعریف شرطی نوع دوم 

توجه: قبل از پرداختن به شرطی نوع دوم باید زمان گذشته ساده و زمان آینده در گذشته ساده را بدانیم

 

 

 

1- آموزش زمان گذشته ساده 

نقل از سال سوم راهنمایی درس4


تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.

مثال : من دیروز مریض بودم.

 

 

 

انواع فعل کدامند؟
افعال با قاعده و بی قاعده

نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.

 

در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.

 

 

 


قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده


طرز گذشته کردن افعال با قاعده :

برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.

I work=>I worked

 

 

 

 

 

طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :

برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

 

 

حال

گذشته

Went

Go

spoke

speak

 

 

 

 

go => I went

 


 

قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده


طرز سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

?I washed the car. Did wash the car

?I spoke English. Did speak English

 

 

 

 

قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده :


طرز و طریقه منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.

.I washed the car. I didn’t wash the car

.I spoke English. I didn’t speak English

این جملات را سوالی و منفی کنید.

 

 

 

 

 


2 - آموزش زمان آینده در گذشته ساده

 

تعریف زمان آینده در گذشته ساده:

این زمان نشان میدهد عملی در گذشته آینده محسوب میشد.مثلاً اکنون ده صبح است .علی در شش صبح گفته بود.من ساعت هفت به مدرسه خواهم رفت.

.Ali:I will go to school at 7 oclock.آینده ساده 

 

.Ali said that he would go to school at 7.آینده در گذشته ساده 

 

 

 

 

 

قواعد و فرمول ساختن آینده در گذشته ساده چگونه است؟


 

فعل بصورت ساده +would +فاعل =طرز درست کردن زمان آینده در گذشته ساده

 

 

مثال:

.I would play

.She would speak English

 

صرف فعل to go در آینده در گذشته ساده شکل مثبت 

 

 

 

 

 

صرف فعل to go در آینده در گذشته ساده شکل منفی

 

 

 

 

جمع

مفرد

ما می رفتیم

We would go

آیا من می رفتم

would go

 شما می رفتید

You would go

تو می رفتی

You would go

   

او می رفت

He would go

آنها می رفتند

They would go

او می رفت

She would  go

   

آن می رفت

It would go

 

 

 

صرف فعل to go در آینده در گذشته ساده شکل سوالی

 

 

جمع

مفرد

ما می رفتیم؟

would We go?

آیا من می رفتم؟

would I go?

شما می رفتید؟

would You go?

آیا تو می رفتی؟

would You go?

   

آیا او می رفت؟

would He go?

آیا آنها می رفتند؟

would They go?

آیا او می رفت؟

Would She go?

   

آیا آن می رفت؟

would It go?

 

 

 

آموزش شرطی نوع دوم ادامه 

 


تعریف شرطی نوع دوم: شرطي نوع دوم براي بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعي يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار مي‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌اي متفاوت را تصور مي‌کنيم.

شــرطي نوع دوم بطور مجازی بر زمان گذشته و بطور واقعی بر زمان حال و آينده دلالت دارد ، احتمال عدم وقوع فعل بيشتر از احتمال وقوع آن است . در اينگونه از جملات قضيه ي شرطي با زمان گذشته ي ســـــاده و جواب شــــــرط ( نتيجه ي شرط ) با زمـــــان آينده در گذشته ي ســــــاده ساخته مي شود .

 

 


قواعد و روش درست کردن شرطی نوع دوم  

آینده در گذشته ساده + گذشته سادهIf=طرز و طریقه درست کردن شرطی نوع دوم

گذشته ساده  If +آینده در گذشته ساده= طرز درست کردن شرطی نوع دوم

.If I saw him, I would help him

.I would help him if I saw him

 

 

دو نکته در مورد شرطی نوع دوم

 

 

 1- در اين نوع جملات مي‌توان بجاي would از could يا  might هم استفاده کرد:

.If I saw him, I could/might help him

 

 


2- در این نوع جملات شرطی میتوان بجای wasاز were استفاده کرد.

.If I were you, I would help him

 

 

 

 

 

 

 

تمرین:

شرطی های زیر را کامل کنید.

(If I………..a car,I would take you to school.(have

(If he played well,we ………..the game.(win

(If she………..me,she would teach you English.(be

جواب:

.If I had a car,I would take you to school

.If he played well,we would win the game

.If she were me,she would teach you English


 

 

 

 

ترجمه ، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 7 ,new words 

 Actuallyعملاً

Agree about/on   موافقت کردن درباره

Appointment    وعده ملاقات

Backache      کمر درد

Behavior      رفتار

Birthday     روز تولد

Comment about /on       نظر دادن در باره

Common      معمول

Composition      انشا

Conversation    مکالمه

Date     تاریخ

Depend on    بستگی داشتن به

Describe  شرح دادن

Different from      متفاوت از

Disagree about     مخالفت کردن در باره

Education     تعلیم و تربیت

Expect       انتظار داشتن

Expression     عبارت

Finger     انگشت

Fixed    ثابت

Friendly       دوستانه

Greet       سلام و تعارف کردن

Greeting      سلام و تعارف

Headache     سردرد

Health      سلامتی

How is everything with you?    اوضاع احوالت چطوره ؟

Idea       فکر - ایده

Importance     اهمیت

Living     زندگی

Necessary      لازم

Opinion      عقیده

Peace      صلح – آرامش

Politics     سیاست

Professor     پرفسور

Purpose      هدف

Quite      کاملاً

Race      نژاد

Religion     دین

Require     نیاز داشتن

Safe       بی خطر

Similar      شبیه

Small talk     صحبت کوتاه

Social      اجتماعی

Start      شروع کردن

Sufficient     کافی

Suitable     مناسب

Supermarket     سوپرمارکت

Take place      رخ دادن

Topic    عنوان

Transport system     سیستم حمل و نقل

Usual        معمول

Vocabulary     دایره لغت

 

 

مترادف لغات جدید درس هفت سال دوم دبیرستان 

Actually=in fact.really

Agree about/on=have the same idea as another person about something

Appointment=a trime that you have fixed to meet somebody

Backache=pain in the back

Behavior=way of behaving

Birthday=anniversary ot the day one was born

Comment about /on

Common=usuall

Composition=a piece of writing or music

Conversation=a talk

Date=the number of the day,the month and sometimes the year

Depend on=trust somebody

Describe=explain

Different from=

Disagree about

Education=teaching somebody about things like reading ,writing and mathematics at school or colledge

Expect=think that somebody or something will come that something will happen

Expression=a word or a group of word

Finger=one of the five parts at the end of each hand

Fixed=something that is fixed does not chang or move

Friendly=kind and helpful

Greet=welcome

Greeting=welcome,

Headache=pain in the head,problem

Health=how well your body is

How is everything with you

Idea= a plan or new thought

Importance=being important

Living=the way that you live

Necessary=needful

Opinion=idea

Peace=a time when there is no war

Politics=the work of governmentan

Professor=an important teacher at the university

Purpose=a reason for doing something

Quite=completely

Race=a group of people of the same kind

Religion=one of the way of believing God

Require=need

Safe=not in danger

Similar=alike

Small talk

Social=of people together

Start=begin to do something

Sufficient=enough

Suitable=fit,proper

Supermarket=a big shop where you can buy food and other things

Take place=happen

Topic=subject for conversation ,writing,etc

Transport system

Usual=not common

Vocabulary=words known,learned,used,etc

 

 

 

 

 

قرائت/ تلفظ/خواندن/ ریدینگ reading     کتاب زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 7 

برای گوش دادن به تلفظ ریدینگ این درس لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید. اگر پیامی بصورت پاپ آپ ظاهر شد روی  ok      کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا بصورت اتوماتیک تلفظ آن پخش شود. برای تکرار از دکمه های ضبط بالای متن کمک بگیرید. 

http://tts.imtranslator.net/V1tn 

 

 

 

 

 

ترجمه ریدینگ کتاب زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 7

HOW ARE YOU?

حال شما چطور است ؟

 1 “Hello.” “How are you?” “Good morning.” “Have you eaten yet?” “Where

are you going?” These are greetings which people use in different

languages when they meet each other. But what is a greeting?

« سلام . » « حال شما چطور است ؟ » « صبح به خیر » ، « هنوز غذا نخورده اید ؟ » ، « کجا می روید ؟ »اینها سلام و احوالپرسی هایی ( تعارفاتی ) هستند که مردم وقتی همدیگر را ملاقات می کنند ، به زبانهای مختلف به کار می برند . ولی سلام و احوالپرسی چیست ؟  


2 A greeting is a way of being friendly to someone. It is a way of being

polite. It is also a way of starting a conversation. In many languages a

question is used as a greeting: “Where are you going?” “How’s

everything with you?” But questions like these are not real questions.

They do not require a full answer or even a true one. In English, for

example, the commonest greeting is a question about a person's

health: “How are you?” But we do not expect people to tell us about

their health.

سلام و احوالپرسی راهی برای صمیمی بودن با یک شخص است . آن راهی است برای مودب بودن . آن همچنین راهی برای آغاز گفتگو است . در بسیاری از زبانها یک سوال به عنوان سلام واحوالپرسی به کار می رود . « کجا دارید می روید ؟ » ، « اوضاع چطور است ؟ » اما این چنین سوالاتی واقعی نیستند . آنها به یک جواب کامل و حتی و واقعی نیاز ندارند . مثلاً در زبان انگلیسی متداول ترین سلام و احوالپرسی ، سوال درباره سلامتی شخص است :« حال شما چطور است ؟ » ولی ما انتظار نداریم که مردم درباره سلامتی خودشان به ما چیزی بگویند .

3 We do not expect them to talk about their headache or their backache,

if they have one. People reply to these questions with a fixed expression

such as “I’m fine, thanks.” or “I’m very well, thanks.” In the same way,

in countries where people greet each other with “Where are you

going?”, a simple reply such as “Just walking around.” is sufficient. It

is not necessary to describe where you are actually going.

 ما از آنها انتظار نداریم که در مورد سردرد یا کمردردشان صحبت کنند ، ( حتی ) اگر هم (دردی ) داشته باشند . مردم به این سوالات با یک عبارت ثابت مانند « خوبم ، متشکرم .» یا « خیلی خوبم ، متشکرم .» جواب میدهند . به همین طریق در کشورهایی که مردم با « کجا دارید می روید ؟ » احوالپرسی می کنند یک جواب ساده « فقط قدم می زنم » کافی است .لازم نیست توضیح دهید که واقعاً کجا می روید . 

4 In most languages, a greeting is usually followed by “small talk.”

Small talk means the little things we talk about at the start of a

conversation. In English speaking countries, people often make small

talk about the weather: “Nice day, isn’t it?” “Terrible weather, isn’t it?”

But there is something special about small talk. It must be about

something which both people have the same opinion about.

The purpose of small talk is to let both people agree on something.

This makes meeting people easier and more comfortable. People

usually agree about the weather, so it is a safe topic for small talk.

But people often disagree about religion or politics, so these are not

suitable topics for small talk in English. The topics for small talk also

depend on where the conversation is taking place. At football matches,

people make small talk about the game they are watching: “Great

game, isn’t it? ”At bus stops, people may comment about the transport

system: “The buses are very slow these days, aren’t they?”

در اکثر زبانها یک احوالپرسی با « یک گفتگوی کوتاه » همراه است . « گفتگوی کوتاه » یعنی چیزهای کوچکی که ما در آغاز مکالمه درباره آنها صحبت می کنیم . در کشورهای انگلیسی زبان مردم اغلب در باره هوا گفتگوی کوتاهی می کنند . « روز خوبی است ، مگر نه ؟ » « هوای بسیار بدی است . مگرنه ؟ » اما چیز خاصی درباره گفتگوی کوتاه وجود دارد . این گفتگو باید درباره چیزی باشد که هر دوطرف درباره آن نظر یکسانی داشته باشند . منظور از گفتگوی کوتاه این است که به هر دو طرف اجازه داده شود تا در مورد چیزی به توافق برسند . این امر ملاقات اشخاص را آسانتر و راحت تر می کند . مردم معمولاً در مورد هوا توافق دارند بنابراین این موضوع مناسبی ( مطمئنی ) برای گفتگوی کوتاه است . اما مردم معمولاً در مورد مذهب یا سیاست توافق ندارند ، بنابراین اینها موضوعات مناسبی برای گفتگوی کوتاه در زبان انگلیسی نیستند . موضوعات گفتگوی کوتاه نیز بستگی به جایی دارد که گفتگو در آن صورت می گیرد . در مسابقات فوتبال مردم در مورد بازی که تماشا میکنند ، گفتگوی کوتاهی می کنند . « بازی خیلی خوبی است ، مگر نه ؟ » در ایستگاه اتوبوس مردم ممکن است در مورد سیستم حمل و نقل اظهار نظر کنند : « اتوبوس ها این روزها خیلی کند هستند ، مگرنه ؟ 

5 Greetings and small talk are an important part of conversation in any

language. The way people greet each other and the things they talk

about, however, may be different from one language to another.

This shows that there is much more to learn when we learn a language

than just the vocabulary and the grammar of the language.

We also have to learn the social behavior of the people who speak it.

 

 


» در هر زبانی سلام و احوالپرسی ها و گفتگوهای کوتاه بخش مهمی از مکالمه هستند . نحوه احوالپرسی و چیزهایی که مردم درباره اش صحبت می کنند ، اگر چه ( با وجود این ) ممکن است در یک زبان با زبان دیگر فرق داشته باشد . این نشان می دهد وقتی ما زبانی را یاد می گیریم ، چیزهایی بیشتر از کلمات و گرامر برای یاد گرفتن وجود دارد . ما همچنین باید رفتار اجتماعی مردمی را که به آن زبان صحبت می کنند ، یاد بگیریم . 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:35 بازدید : 863 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 107
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 731
 • بازدید ماه : 4,325
 • بازدید سال : 28,644
 • بازدید کلی : 297,503
 • کدهای اختصاصی
  Instagram