close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 1
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 1       آموزش ماضی بعید در زبان انگلیسی: توجه: قبل از یاد گرفتن ماضی بعید ابتدا باید سه مورد زیر را بدانیم: 1- زمان گذشته ساده  2- اسم مفعول 3- صرف فعل to have در گذشته ساده          1- آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی  نقل از سال سوم راهنمایی درس4 تعریف زمان گذشته ساده:زمان…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 1


 

 

 

آموزش ماضی بعید در زبان انگلیسی:


توجه: قبل از یاد گرفتن ماضی بعید ابتدا باید سه مورد زیر را بدانیم:

1- زمان گذشته ساده 

2- اسم مفعول

3- صرف فعل to have در گذشته ساده

 

 

 

 

 1- آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی 


نقل از سال سوم راهنمایی درس4


تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته در زبان انگلیسیبه کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.

مثال : من دیروز مریض بودم.

 

 

انواع فعل در زبان انگلیسی کدامند؟
افعال با قاعده و بی قاعده

نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.

 

در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.

 

 

 

قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده


طرز گذشته کردن افعال با قاعده :

برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.

I work          =>              I worked

 

 

 

طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :

برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

حال گذشته
Went Go
spoke speak


go            =>        I went

 


 

قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


طرز سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

?I washed the car. Did wash the car

?I spoke English. Did speak English

 

 

قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده در زبان انگلیسی :


طرز منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.

.I washed the car. I didn’t wash the car

.I spoke English. I didn’t speak English

این جملات را سوالی و منفی کنید.

 

 

2- قسمت سوم یا اسم مفعول در زبان انگلیسی چیست ؟


قواعد و روشهای درست کردن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول: همانطوری که قبلا در سوم راهنمایی خواندیم افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که شکل گذشته افعال با قاعده  ed   دارد و افعال بی قاعده را باید بر اساس فهرست آخر کتاب حفظ کرد.

و اما قسمت سوم فعل هم اگر با قاعده باشد   ed   می گیرد و بی قاعده ها را باید از آخر کتاب حفظ کرد.

(با قاعده)  Played   played   play

(بی قاعده)  See   saw    seen

 

 

3-  ماضی بعید در زبان انگلیسی.

 

 

ابتدا صرف فعل to have در گذشته ساده

 

 

جمع مفرد

We had 
I had 

You had 
You had 
   
He had 

They had 
Shehad 
   
It had 

 

 

 

 و اما ماضی بعید


اول باید بدانیم چرا اسمش ماض بعید است و اصلاً بعید یعنی چه؟

برای اینکه هرگز ازیادتان نرود خاطره ای در باره نام ماضی بعید تعریف میکنم

روزی در سر جلسه امتحان خردادماه یکی از دانش آموزان متفرقه یواشکی سوالی که جوابش ماضی بعید را بمن نشان داد و پرسید،آقا این چه زمان است؟ من هم چون او سنی از او گذشته بود یک سوال تاثیری نداشت خیلی راحت گفتم بعیده،او فکر کرد من مقصودم این است که از شما بعیده که سر جلسه سوال کنی! یکی دو بار دیگر سوالش را تکرار کرد ومن با صدای بلندتر گفتم بعیده. تا جاییکه همه دانش آموزان سر جلسه امتحان شنیدند و آن فعل را بصورت ماض بعید نوشتند. اما آن پسر دوزاری اش نیفتاد و ننوشت. پس از اتمام جلسه امتحان ( ظاهراً بچه او را متوجه موضوع کردند و به همین علت ) دوان دوان پیش من آمد و گفت:

آقا بیچاره شدم، هدف شما از بعید همون ماضی بعید بود؟!

زد توی سرش و رفت.بله دوستان بعید یعنی دور. و هر سال موقع تدریس ماضی بید این خاطره را تعریف میکردم و شعر زیر را که بابت این ماجرا هست را میخواندم تا نام ماضی بیشتر در ذهن بچه ها بماند.


   یکی گفته آقا این چه زمان است            برایم دور ز هر حدس و گمان است

    جوابم را بده سخت گیج و منگم             ندارم هیچ جواب در ذهن و چنگم

  باو گفتم یواش جانم بعید است            نویس فوراً ،که فرار و پلید است 

نیفتاد دوزاری اش بس که کج بود             انگار زمانه با او قهر و لج بود      

پس از اتمام امتحان بفهمید            بعید بود آن زمان و او نفیمید

 

 

تعریف ماضی بعید در زبان انگلیسی


اگر دو فعل (کار) در گذشته پشت سر هم روی رخ دهند. فعلی که قبل از فعل دیگر اتفاق افتاده باشد ماضی بعید (یعنی دور) نامیده می شود.

مثال: وقتی به استادیوم رسیدم بازی تمام شده بود. (یعنی اول بازی تمام شد بعد از آن من به استادیوم رسیدم) به عبارت دیگر قبل از رسیدن من بازی تمام شده بود. بنابراین بازی تمام شده بود ماضی بعید است.

قبل از یاد گرفتن ماضی بعید باید با قسمت سوم فعل هم آشنا باشیم.

 

 

قواعد و روش درست کردن ماضی بعید در زبان انگلیسی:

ماضی بعید را طبق فرمول زیر مینویسیم.

 

قسمت سوم فعل +   had   فاعل = فرمول و طرز درست کردن ماضی بعید در زبان انگلیسی

I had played                               من بازی کرده بودم

I had gone                                  من رفته بودم

 

 

صرف ماضی بعید برای فعلto go

 

جمع مفرد
ما رفته بودیم We had gone من رفته بودم I had gone
شما رفته بودید You had gone تو رفته بودی You had gone
    او رفته بود He had gone
آنها رفته بودند They had gone او رفته بود Shehad gone
    آن رفته بود It had gone

 

 

 

کاربرد با ماضی بعید.

اگر در جمله when همراه با گذشته ساده بیاید عموما طرف دیگر ماضی بعید است »مثال

When I  saw him he had eaten his lunch

 

 

برای اینکه زمان هایی را که تا بحال خواندایم را مرور کرده باشیم و آنها را هم با ماضی بعید مقایسه کرده باشیم تمرن زیر را انجام میدهیم.

شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.

1  (I…………………..my lunch at 12 every day.( to eat 

2  (I…………………….. my lunch now.( to eat 

3  (I…………………….my lunch at 11 yesterday.( to eat 

4  (I……………………………my lunch at 11.30 tomorrow.( to eat 

5  (I………………….my lunch before he arrived.( to eat 

 

جوابها با توضیحات

1  .I eat my lunch at 12 every day

2  .I am eating my lunch now

3  .I ate my lunch at 11 yesterday

4  .I will eat my lunch at 11.30 tomorrow

5  .I had eaten my lunch before you arrived

 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 

 تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال  دوم دبیرستان درس ا ,new words 

 

 

        

according to

banana

bill

cage

cassette player

copy

decide 

do right

find out

for a while

get cold

give back

  keep on 

language lab

make a mistake

math 

motorcycle

passage

pick up

politely

puzzle

request 

reward 

right

run out of

slice 

sugar

take (sth) apart

tape 

unhappy

unusual 

upset 

would you mind 

you're welcome.              

ا کر دینگ تو

  بنانا 

بیل 

کیج 

ک ست پ لی یر 

کل پی

  دی ساید 

دو رایت 

فایند آوت 

فر ای وایل

گت کولد

گیو بک

کیپ آن

لن گوایج لب 

میک ای میستیک

مث

موتور سایکل

پسیج 

پیک آپ

پلایت لی

  پازل 

ری کو است

ری وارد

رایت

ران آوت آو

اس لایس

شو گر

تیک سامثینگ اپارت

تیپ

آن هپی

آن یو ژو ال

آپ ست 

وود یو مایند

یر ولکام               

طبق 

موز

صورتحساب

قفس

ضبط صوت 

کپی

تصمیم گرفتن 

صحیح انجام دادن

فیمیدن 

برای مدتی

سرد شدن 

پس دادن

ادامه دادن 

آزمایشگاه زبان

اشتباه کردن

ریاضی 

موتورسیکلت

پاساژ.متن 

برداشتن

مودبانه

معما 

تقاضا 

پاداش

صحیح 

تمام کردن

قاچ 

شکر 

باز کردن

نوار 

ناراحت 

غیر معمول 

ناراحت

آیا ناراحت می شوی

خوش آمدید               

 

 

 

 

 

 

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی  سال دوم نظری درس اول برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 
As it said by some body  according to  
A long fruit with yellow skin that grows in hot countries  banana 
Paper money in USA ; a list which shows how much money you must pay  bill  
A small home made by man usually for birds that they cannot fly away  cage  
A machin that can put (record) sound or music on tape and play it again later  cassette player  
A thing which is made just like another thing  copy 
Choose sth after thinking  decide  
Do sth in correct way  do right  
Understand ; realize  find out 
For sometimes  for a while  
Become cold  get cold  
Return  give back  
Continue  keep on  
A special room for learning a language  language lab  
Do sth wrong  make a mistake  
A subject that studies numbers and shapes  math  
A large bicycle with an engine  motorcycle  
A short part of a book ; paragraph  passage  
Take and lift sth  pick up 
In a kind and polite way ; with good manners  politely 
Sth that is difficult to understand or explain  puzzle  
Ask ; beg  request  
Prize ; award  reward  
True ; correct ; not wrong  right 
Finish  run out of 
Piece ; part of sth  slice  
Sth that we usually put in tea or coffee  sugar 
Separate two or more things from each other  take (sth) apart  
Sth that we use to record sound  tape  
Sad ; not happy  unhappy 
Strange ; not usual ; uncommon  unusual  
Worried  . upset  
Would you please   would you mind  
You do not need to thank me  you're welcome. 
             
 

 

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 12:18 بازدید : 54 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط علی در تاریخ 1393/10/14 و 11:50 دقیقه ارسال شده است

تانک یو


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو



  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3324
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 72
 • بازدید امروز : 89
 • باردید دیروز : 512
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 16
 • بازدید هفته : 745
 • بازدید ماه : 4,450
 • بازدید سال : 48,454
 • بازدید کلی : 317,313
 • کدهای اختصاصی
  Instagram